ПВ и БАН подписаха днес договор за сътрудничество в областта на индустриалната собственост

         Днес, 28.07.2008 г. , в централната сграда на Българската академия на науките, на официална среща между председателя на Патентното ведомство Костадин Манев и председателя на БАН, акад. Никола Съботинов, беше подписан договор за двустранно сътрудничество в областта на закрилата на индустриалната собственост.

         Съвместните инициативи ще намерят израз в организирането на различни мероприятия, реализиране на двустранни проекти, програми и други форми на научно-техническа и квалификационна дейност по проблемите на иновациите и закрилата на правата върху индустриалната собственост. Подписването на настоящия документ бележи навлизането на отношенията на двете институции в нов етап на развитие и задълбочаване. Той предвижда и създаването на информационно-консултативен център по индустриална собственост, представляващ част от българската мрежа за индустриална собственост. Инициативата за създаване на тези центрове, т. нар. IP Points, стартира още през 2006 г. с откриването на първия център в Техническия университет в София.
          В рамките на срещата, в която участие от страна на Академията взеха видни представители на научната област като проф. Хаджитодоров, проф. Недков, член-кореспондент Ал.Попов и проф. Радков, бяха проведени разговори за бъдещото сътрудничество между Патентното ведомство и БАН с фокус към активизиране, популяризиране и комерсиализиране на иновативната дейност в процеса на трансфериране на знания от науката към бизнеса. Обсъдени бяха възможностите за обучение на докторанти в специализираните центрове на БАН от висококвалифицирани експерти на Ведомството. Предстои изпълнението на поетите ангажименти да стане факт още през месец октомври, когато по случай годишнината на БАН ще бъде организиран съвместен семинар по проблемите на закрилата на индустриалната собственост в България.
         Материализирането на традиционно добрите и активни отношения между Патентното ведомство и Българската академия на науките посредством настоящия договор за сътрудничество ще изиграе положителна роля както за развитието на двете институции, така и като цяло за изобретателите в България.

img_1113img_1124