Продължават дискусиите на Работната група по ИС - формат „Патенти” към Съвета на ЕС

            На 02.04. 2008 г. и 08.04.2008 г. в Брюксел се проведоха поредните заседания на Работната група по ИС - формат „Патенти” към Съвета на ЕС, в която България е представлявана от експерти от Патентното ведомство.

            Предмет на обсъжданията бе проект за правен инструмент за създаване на патентна съдебна система на ЕС, изготвен от словенското председателство под формата на работен документ 7728/08 PI 14.
            Държавите - членки изразиха становищата си по проектонормите, свързани със съдебните органи на предложената система, съдиите, подсъдността, действието на съдебните решения и процедурните правила.

Сред акцентите в дискусията бяха въпроси относно юрисдикцията и компетентността на съда, приложимото право, квалификацията и състава на съдиите, механизмите за подбора и обучението им, представителството пред съда, езиковия режим на производствата. Представено бе и становище от Правната служба на Съвета във връзка с въпроса какви следва да бъдат правното основание и вида на разглеждания правен инструмент.

            Дискусиите по работен документ 7728/08 PI 14 ще продължат на следващото заседание на Работната група, което ще се проведе на 25.04.2008 г.