В Централна патентна библиотека се провежда семинар в рамките на проект по програма PHARE
            На 27-28 февруари 2008 г., в Централна патентна библиотека на Патентното ведомство се проведe двудневен семинар на тема „Преглед на съществуващите институции от държавния и частен сектор, чиято дейност е свързана с създаване, въвеждане и разпространение на нови технологии”.
            Семинарът се организира в рамките на проект по PHARE – BG 2005/017-353.10.06 „Подкрепа на прилагането на националната иновационна стратегия” и е предназначен преди всичко за служители от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия.
            В рамките на семинара беше проведено обучение относно използването на определени критерии за анализ на мрежата от институции и организации в областта на новите технологии и иновациите, оценката на капацитета на съществуващите иновационни мрежи за постигане на определени цели, както и оказване на съдействие за запълване на констатираните празноти.
            Лектори на семинара бяха д-р Лиса Коуей, ръководител на проекта и водещ експерт, и г-н Колин Алегзандър, директор, Consultancy and Projects Oxford Innovation, Великобритания.
            В семинара и дискусиите дейно участие взеха и служители на Патентното ведомство, като една от институциите, които имат пряко отношение към прилагането на националната иновациотнна стратегия и  създаването на мрежа от центрове в подкрепа на МСП, иновациите и технологичния трансфер.