Изменената Европейска патентна конвенция (ЕПК 2000) влезе в сила на 13.12.2007 г.
            Ревизираният документ е вече действащ за тридесет и двете страни-членки на Европейската патентна организация, след като изтече срокът съгласно изискването на чл. 8 за депозиране на ратификационните инструменти на петнадесет от тях.

            Приета през 1973 г. и ревизирана последно през 2000 и 2001 г., Конвенцията е основополагащият документ, който осигурява на Европа рамката на патентната правна закрила и регулира всички отношения, свързани с европейския патент. Новата версия има за цел постигане ефективно развитие на патентно право, с оглед хармонизирането на международната закрила на индустриалната собственост.
            Република България е страна членка на Конвенцията от 1юли 2002 г.
           На интернет адрес на страницата на Европейското патентно ведомство, http://www.epo.org/patents/updates/2007/20071211.html, е публикувана сравнителна таблица на старите и нови разпоредби на Конвенцията.
           Пълният текст на ЕПК 2000 е достъпен в PDF формат на: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/E4F8409B2A99862FC125736B00374CEC/$File/EPC_13th_edition.pdf.