Профил на Ведомството
 

История
Патентното ведомство на Република България е правоприемник на Института за рационализации – ИНРА, учреден с Указ на Президиума на Народното събрание през 1948г., като приемник на Бюрото за индустриална собственост, създадено още през 1921 г. с приемането на първия Закон за патентите за изобретения. След 1948 г. ИНРА минава през различни структурни и функционални промени, и през 1993 г., с приемането на новия Закон за патентите, името му се променя на Патентно ведомство на Република България.

Основни функции на Патентното ведомство

  • извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
  • издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
  • разглежда спорове;
  • представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
  • извършва публикациите и издава бюлетин и осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;
  • издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
  • води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
  • осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;
  • информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.

Нашата основна цел е да отговорим на предизвикателствата на съвременните изисквания, като се основаваме на натрупания над 70-годишен опит в областта на правната закрила на индустриалната собственост във всичките й аспекти.           

В своята дейност ние се ръководим от мисията:     
            

          ·да насърчаваме иновациите, конкурентноспособността, предприемчивостта и икономическия растеж в полза на цялото българско общество;
         ·да превърнем клиентите си в свои партньори, като им предоставяме професионално и коректно обслужване и услуги и продукти с високо качество, които да задоволяват трайно техните изисквания и потребности.
Всички процеси в нашето Ведомство са ориентирани към повишаване на качеството, което разглеждаме съвкупност от всички изисквания и критерии, с които нашите клиенти определят своята удовлетвореност от нас, нашите услуги и продукти.

Изпълнението на тази цел се основава на:

 

          ·действащите седем вътрешни стандарта за качествено административно обслужване,
          · спазването на принципите на законност, обективност и добросъвестност,
          · работеща система за управление на качеството,
          · създаването на условия за съпричастност и ангажиране на всеки служител за качествена работа,
утвърждаване и просперитет на институцията,
спазване на приложимите нормативни изисквания, уважението и коректното отношение към Ведомството и клиентите съгласно действащия Етичен Етичен кодекс.
Работата ни с клиентите се гради на основните принципи, залегнали и в Хартата на клиента.