Проверки на Патентното ведомство за нарушаването на правата върху марки
            Във връзка противодействане на нарушаването на правата върху обектите на индустриална собственост и по-конкретно неправомерното използване в търговската дейност на марки, регистрирани за клас 25 по МКСУ, длъжностни лица от Патентното ведомство извършиха със съдействието на служители на 7-мо РПУ, сектор „Икономическа полиция” (СИП) - СДП, проверки на два търговски комплекса, находящи се на територията на  София. При проверките бяха установени извършени административни нарушения по смисъла на чл.81 от ЗМГО. На всички лица, използващи по смисъла на чл.13 от ЗМГО в търговската си дейност стоки, означени със знаци, сходни на регистрираните марки “D & G” с рег. № 628886, ”DOLGE & GABBANA” с рег. №30541, “LEVIS” с рег. №07166, включени в заповед № 338/13.06.2007 г. на председателя на Патентното ведомство, бяха съставени актове за установяване на административни нарушения, а намерените при проверките стоки бяха иззети с протоколи към актовете.