Нормативна уредба
СБОРНИК "Нормативни документи в областта на марката и дизайна на Общността"  (Collection of legislation in the field of Community Trade Marks and Designs)

Брошурата се издава в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. Текстовете на регламентите са на български и английски език.

РEГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 на СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 422/2004 НА СЪВЕТА от 19 февруари 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 40/94 относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2868/95 НА КОМИСИЯТА от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността от 13 декември 1995 година относно условията и приложението на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2869/95 от 13 декември 1995 годинаотносно таксите, събирани от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно търговската марка на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни
ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки