Информационни услуги


Информационните услуги, които Патентното ведомство предоставя на своите клиенти, са не само част от основните му функции, но и важен елемент на дейността му като държавна институция за закрила на индустриалната собственост (ИС). Те са съставна част от програмата на Ведомството за информиране на обществеността и включват широк кръг от дейности, между които поддържане на богати колекции от информационни източници, проучвания за различните обекти на ИС (безплатни, осъществявани с методичнато помощ на експерти по информация и документация, и платени - по заявка на клиента), различни форми на обучение и т.н. Целта е да бъде изградена модерна, отговаряща на съвременните тенденции и изисквания информационна система в областта на индустриалната собственост в рамките на Европейската патентна мрежа, която да отговаря на критериите и изискванията на клиентите.

Основни услуги, които Патентното ведомство предоставя на обществеността

  • Вписване на промени в правния статус на заявени или защитени обекти на индустриалната собственост, включително: промяна на име и /или адрес на заявител, притежател на правата или автора; прехвърляне на права; предоставяне на лицензия; искане за прекратяване на закрилата; ограничаване на списъка на стоки на регистрирана марка или броя на дизайните при регистриран дизайн; подновяване на регистрацията на марка и промишлен дизайн; други промени в правния статус.
  • Справки и извлечения от Държавния регистър
  • Предоставяне на патентни описания, бюлетини и теоретична литература на различни носители за ползване в читалнята на ЦПБ (по заявка на клиентите)
  • Методическа помощ и съдействие при ползване на класификациите за различните обекти на индустриалната собственост - изобретения, полезни модели, марки и дизайни
  • Методическа помощ и съдействие при проучванията за различните обекти на индустриалната собственост (изобретения, полезни модели, марки и дизайни), за всички видове носители – хартия, електронни носители, в базите данни на Патентното ведомство (интранет – за изобретения и полезни модели и интернет – за марки) и в тези на другите национални патентни ведомства и международни организации в областта на закрилата на интелектуалната собственост
  • Консултации по общи въпроси на закрилата на индустриалната собственост
  • Платени проучвания в областта на патентите, полезните модели, марките / географските означения и промишлените дизайни 
  • Копия от документи на различни носители