Във Варна се проведе кръгла маса на тема "Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлени

На 23 февруари 2007 г. в Центъра по индустриална собственост - Варна се проведе кръгла маса на тема: „Проблеми на правоприлагащите органи във връзка с управлението на правата върху индустриалната собственост. Промени в законодателството”. Форумът беше организиран от Патентното ведомство на Република България и беше открит от неговия председателя, Костадин Манев. Участваха и представители на Районна прокуратура – гр. Варна, главният дознател на ОДП – Варна – Петър Петров, инспектори и дознатели от ОДП – Варна, главният секретар на ведомството, Людмил Димитров, и директорът на дирекция „Правно осигуряване и спорове”, Мариана Цвяткова.


            Дискутирани бяха въпроси от взаимен интерес на правоприлагащите институции относно закрилата на правата върху обекти на индустриалната собственост. Бяха обсъдени проблеми на комуникациите между институциите и начините за тяхното подобряване.
            Предмет на оживена дискусия беше съотнасянето и разграничаването между административно-наказателната и наказателната отговорност и преценката на квалифицирането на вида на отговорността в зависимост от определен количествен критерий за степента на обществена опасност на нарушението.
            Разгледани бяха възможностите за съвместни действия между правоохранителните и правоприлагащите органи при изпълнението на функциите по закрилата на права в сферата на индустриалната собственост. Участниците в срещата се обединиха единодушно около мнението, че трябва да излязат с общо решение по два основни въпроса - дефинирането на критерий за определяне вида на отговорността при извършване на нарушения и организирането на съвместни действия с цел избягване дублирането на различни производства за един и същи случай – административно-наказателно и наказателно.

            Беше направен извод, че в дейността по правоприлагането е необходимо изследване на практиката на институциите за намиране на верен път при правоприлагането в областта на закрилата на права върху обекти на индустриалната собсвеност.

img_0211