Европейска PATLIB мрежа
Ролята на PATLIB (PATent LIBrary) центровете е да подпомагат информационно развитието на националната индустрия, селско стопанство и търговия, като оказват съдействие и предоставят услуги както на МСП, научно-изследователските и академични среди, така и индивидуалните изобретатели в даден регион.
Важно предимство и е възможността ползвателите да получат компетентно съдействие на родния си език.

Мрежата на PATLIB центровете в Европа е създадена от националните патентни ведомства на страните членки на Европейската патентна организация (ЕПО) и регионалните PATLIB центрове, чийто брой към настоящия момент е 328.
Основната цел на мрежата PATLIB е да предостави възможност за лесно общуване и сътрудничество между тези центрове, насочено към подобряване на информационните услуги за обществеността.Към основните дейности на PATLIB центровете се отнасят:
         · предоставяне на документация за ИС;
         · съдействие при различните проучвания;
         · копирни услуги;
         · изпращане на документи – по пощата, факса, електронна поща;
         · извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, нарушения направата,  
             вкл. и тълкуване на резултатите);
         · мониторинг по предварително определена тема, на определен период от време;
         · съдействие при мероприятия, свързани с повишаване на информираността в областта на ИС.

Други възможни дейности са:
         · посредничество между клиентите и патентните представители;
         · съдействие за намиране на бизнес партньори;
         · съдействие при сключване на лицензионни договори;
         · публикуване на информационни материали.
 

Тенденцията в развитието на PATLIB центровете е превръщането им в центрове за подкрепа на иновациите чрез предоставяне на комплексни услуги, като патентни анализи, оценка на икономическата стойност на патентите и тяхната комерсиализация, мониторинг на дадени области и т.н.

Годишна конференция на PATLIB центрове - PATLIB2009, София, 2009 г.

Програма