Законодателство


В рамките на действащата на територията на Република България правна система закрилата на правата върху обекти на индустриална собственост е регламентирана чрез множество нормативни актове, в това число:
            · международни договори и конвенции, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България като част от нейното вътрешно законодателство;
            · законови норми на националното право на страната, които уреждат изчерпателно възникването и съдържанието на правата на индустриална собственост, редът и средствата за упражняването им, мерките и процедурите за тяхната защита срещу нарушения. Тези норми се съдържат в Конституцията и в множеството специални закони и подзаконови актове по прилагането им.
           · правни норми, предвидени в регламентите и директивите на институциите на Европейския съюз, които се прилагат пряко или се въвеждат чрез вътрешни нормативни актове в националното законодателство на Република България.