Подготвени са два нови проекта на наредби в областта на марките

new1ПPОЕКТ на Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България


new1ПРОЕКТ на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (приета с ПМС 267/3.12.1999 г. обн. ДВ бр. 9 от 1 февруари 2000 г., изм. ДВ бр. 14 от 14 февруари 2006 г.)