Подготвен е Проект на ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите
            С предлагания Проект за ПМС за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Р България, се предвиждат изменения на размера на таксите, които се дължат за изобретенията, полезните модели, промишления дизайн, марките и географските означения, както и включването на нови такси, което се дължи на въвеждането на нови действия чрез Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (ЗПРПМ), ЗМГО и ЗПД.
                        Размерът на по-голяма част от таксите не е променян от приемането на Тарифата през 1999 г., в резултат на което той не отразява дори ръста на инфлацията за този период, възлизащ на около 40 % (средно 6% на година). Инфлацията е довела и до увеличение на разходите на ПВ при извършване на дейностите, свързани с предоставянето на закрила за различните обекти на индустриална собственост, например - разходите за експертиза на заявките, за публикации, за дейностите, свързани с разглеждане на жалбите срещу решения на експертизните дирекции или на исканията за обявяване на недействителност на издадени патенти или заличаване и отменяне на регистрации на марки и промишлени дизайни.
            Следва да се отчете също така и фактът, че заявителската активност за този период в областта на марките показва стабилна тенденция към увеличаване – средно с 15% за година. Това увеличение се отнася както за броя на заявките от български, така и за тези, подадени от чуждестранните заявители. В същото време, по около 17 % от заявките за регистрация на марки се постановява отказ, което означава, че не се събират такси за регистрация, издаване на свидетелство и публикация и това изчерпва възможността ПВ да покрива завишените разходи за действията, които извършва, без да увеличи размера на таксите.            С предлаганата промяна на Тарифата е възприет принципът на плавния преход, при който средното увеличение на размера на таксите е с 20%, което е в унисон със стратегията на ПВ, насочена към стимулиране на малките и средните предприятия и иновационните процеси, и насърчаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Бележки и предложения по проекта могат да се дадат до 15 януари 2007 г.