Изобретения и полезни модели - бланки
 • Заявление за патент за изобретение
 • Указания за попълване на заявка за издаване на патенти и за оформяне на описанието на изобретение
 • Декларация за действителния/те изобретатели
 • Декларация за лицензионна готовност
 • Молба за проучване и експертиза
 • Искане за предоставяне на временна закрила по заявка за европейски патент/действие на европейски патент
 • Заявление за издаване на европейски патент
 • Заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Указания за попълване на заявление за издаване на сертификат за допълнителна закрила и на заявление за удължаване на срока на действие на сертификат за допълнителна закрила
 • Заявление за подаване на PCT заявка
 • Искане за вписване на лицензионна готовност по международни РСТ заявка - бланка на СОИС
 • Заявление за регистрация на полезен модел
 • Заявление за регистрация на полезен модел по чл.75б от ЗПРПМ
 • Указания за попълване на заявка за регистрация на полезни модели и за оформяне на описанието
 • Молба-заявление за трансформация на заявка за патент за изобретение в заявка за регистрация на ПМ
 • Декларация по чл.75в, ал.1, т.5 във връзка с чл.75б от ЗПРПМ
 • Молба за отлагане на регистрацията на полезен модел
 • Молба за експертиза на полезен модел

 • Молба за проучване състоянието на техниката
 • Декларация по чл.5, ал.1 от ЗПРПМ (патент за изобретение)
 • Декларация по чл.5, ал.3 от ЗПРПМ (полезен модел)
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото на заявяване - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на заявителя - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на притежател - патент за изобретение/полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на прехвърляне на изключителното право върху патент за изобретение/полезен модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на лицензия за заявка за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за вписване на лицензия за патент за изобретение/регистрация на полезен модел/европейски патент/сертификат за допълнителна закрила
 • Молба за продължаване срок на действие на полезен модел
 • Жалба
 • Искане за обявяване недействителност/заличаване
 • Пълномощно
 • Декларация за приоритет
 • Протокол за устно заявяване


 • Искане за патентен аналог
 • Искане за предварително проучване на изобретение
 • Искане за проучване за изобретение, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила
 • Искане за удостоверение за правен статус на патент/заявка за патент, полезен модел, сертификат за допълнителна закрила
 •