Организационна структура
Патентното ведомство се ръководи от председател.

Организационната структура на Патентното ведомство включва следните пет дирекции:

Дирекция "Административно-правни дейности и международно сътрудничество"

Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"

Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения"

Дирекция "Финансови и стопански дейности"

Дирекция "Спорове и административнонаказателна дейност"

В Патентното ведомство работят 114 служители.