NIPIES

           

            Национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост (NIPIES) се разработва през 2005 г. в резултат на т.н. “twining project” по програма PHARЕ във връзка с предстоящото присъединяване на  Република България към Европейския съюз. Системата се реализира в сътрудничество с правителствата на Великобритания и  Дания.

            От страна на Република България при разработването на системата са включени Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Министерство на културата и Патентно ведомство като институции ангажирани с със закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост.

            Патентното ведомство на Република България е основен донор на информация в т. нар. Национална система и осигурява на останалите бенефециенти по проекта информация за заявени и защитени обекти на индустриална собственост. 

            Към момента участници в Националната система са  Министерство на културата,  Министерство на вътрешните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на земеделието и горите, Комисията за защита на конкуренцията, Агенция „Митници" и Патентното ведомство. Националната система, посредством свързаните чрез нея вътрешноведомствени информационни системи, предоставя необходимата информация на изброените институции за осъществяване на техните функции в сферата на защитата на авторските и сродни права и индустриалната собственост.