Публикации

 

ОФИЦИАЛНИ ИЗДАНИЯ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО

 • Официалният бюлетин на Патентно ведомството на Република България се публикува два пъти месечно и може да бъде изтеглен от следния интернет адрес:  Официален бюлетин на Патентното ведомство
 • Бюлетинът включва:

  • заявки и патенти за изобретения
  • заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти с действие на територията на Р България
  • заявки и издадени сертификати за допълнителна закрила
  • регистрирани полезни модели
  • заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни
  • заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки
  • географски означения
  • регистрирани промишлени дизайни
  • топологии на интегралните схеми
  • актуална информация за действащите патенти, прекратили действието си патенти и възстановени патенти
  • промени в публикуваните заявки за изобретения
  • вписвания в Държавните регистри на обектите на индустриалната собственост
  • списък на представителите по индустриална/интелектуална собственост и вписвания и промени в него
  • списък на действащите патенти на територията на Република България 
  • указатели

  Годишни отчети


  Статистика