Политика за защита на личните данни
Данни за Aдминистратора

Длъжностно лице по защита на данните

Политика за поверителност в Патентно ведомство на Република България

Права на гражданите съгласно Общ регламент за защита на личните данни /GDPR/

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от  27  април  2016  година  относно  защитата  на физическите  лица  във  връзка  с  обработването  на  лични  данни  и  относно  свободното  движение  на  такива  данни  и  за  отмяна  на Директива  95/46/EО  (Общ  регламент  относно  защитата  на  данните)