Официални документи
Цели на администрацията за 2018 година

Цели на администрацията за 2017 година


Заповед №235/22.02.2013 г. относно уеднаквяване на практиката и изискванията към документите за заплащане на таксите за действия, извършване от Патентното ведомство за закрила на обектите на индустриалната собственост и предоставяне на услуги

Цели на администрацията за 2016 година

Цели на администрацията за 2015 година

Цели на администрацията за 2014 година

Цели на администрацията за 2013 година

Заповед № 533/29.07.2011 г. относно кореспонденцията, която се изпраща до заявителите, респ. притежателите на обекти на индустриалната собственост или техни представители по индустриалната собственост

Заповед №16/14.01.2011 г. относно определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известностКонцепция за институционално, структурно и функционално развитие на патентното ведомство за периода 2006-2009 г.


Устройствен правилник на Патентното ведомство   Изменение на Устройствения правилник на Патентното ведомство от 10.02.2017

Вътрешни стандарти за качествено административно обслужване в ПВ


Анкетна карта за административно обслужване

Политика и цели по качеството на Патентното ведомство

Етичен кодекс             
            
Хартата на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Патентното ведомств