Официални документи
Цели на администрацията за 2018 година

Цели на администрацията за 2017 година


Цели на администрацията за 2016 година

Цели на администрацията за 2015 година

Цели на администрацията за 2014 година

Цели на администрацията за 2013 година

Заповед №445/11.09.2018 г. относно определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известност


Устройствен правилник на Патентното ведомство

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Патентното ведомств

Вътрешни стандарти за качествено административно обслужване в ПВ

Анкетна карта за административно обслужване

Политика по качеството на Патентното ведомство

Етичен кодекс             
            
Хартата на клиента

Обобщение на резултатите от проучване на удовлетвореността на клиентите (от Анкети) - 10.10.2018