НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
Уважаеми потребители,

Със заповед на председателя на Патентно ведомство от 05.02.2018 са утвърдени нови Правила за движението на таксите (Правилата), които се събират от Патентно ведомство на Република България.

На основание чл. 6 ал.2 от Правилата, на всяко първо и петнадесето число на месеца на интернет страницата на ведомството се публикува информация за всяко нередовно плащане, включително и за платеца.

Публикуваните нередовни плащания ще се считат за редовно платени към датата на направеното плащане, след писмено уточнение от задълженото лице(платеца) на липсващите данни, ако са били платени в пълен размер и в срок.

Писменото уточнение трябва да бъде под формата на опис за уточняване на нередовно плащане и следва да съдържа заявителки номер и номер на защитния документ на обекта на индустриална собственост (ако вече е издаден такъв), вида на обекта, конкретното основание за плащането, предвидено в Тарифата или Ценоразписа както и входящия номер на искането за предоставяне на услуга. При уточняване на повече от едно плащане в описа се посочват гореизброените реквизити за всеки отделен обект на индустриална собственост.

pdf Неуточнени Плащания 2018-02-15

pdf Неуточнени Плащания 2018-02-28

pdf Неуточнени Плащания 2018-03-15