Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 по ОПИК

Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

    ESLogo                              IKLogo

На 26.10.2017 г. Патентно  ведомство на Република България стартира изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“.

Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. Дейностите в подкрепа на развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса, предоставяни от Патентно ведомство, ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата среда за развитие на иновациите. Проектът ще се изпълни в рамките на 36 месеца и предвижда реализирането на комплекс от мерки, които да подпомогнат постигането на основната цел, включващи:

  • Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост;
  • Обновяване на сградния фонд на Централна патентна библиотека;
  • Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство;
  • Изготвяне на анализи и проучвания, които да подпомагат в максимална степен представителите на бизнеса при ползването на системата за закрила на индустриалната собственост;
  • Ускоряване експертизата на заявки за патенти;
  • Популяризиране на системата за закрила на обектите на индустриална собственост;
  • Подобряване качеството и ефективността на административно-наказателна дейност;
  • Други дейности.

Проектното предложение включва и съответните дейности по външно възлагане, информация и публичност, организация и управление на проекта и одит.

 

 

    ESLogo                              IKLogo

Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,


във връзка с изпълнение на Административен договор  № BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

    Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004-0002-C02, “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  на 19.03.2019 г., oт 10.30 часа, в Парк хотел „Витоша“, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, ще се проведе „Информационен ден“, на който ще бъде представен проект  “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

    На събитието пред всички заинтересовани лица ще бъдат представени целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.ESLogo                              IKLogo
Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,

    Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02, “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  на 19.03.2019 г., oт 10.30 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе „Информационен ден“, на който беше представен проект  “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“.
    На събитието д-р Давид Сукалински – Ръководител на проекта, представи целите, дейностите и очакваните резултатите от изпълнението на проекта.
    След  Информационния ден от 13:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе и Начална конференция по проекта, на която членове от екипа представиха етапите на изпълнение на проекта, предоставиха информация относно напредъка по изпълнението на заложените дейности  и постигнатите резултати, както и успешно реализираните дейности до момента.

Презентация - Информационен ден
Презентация - Начална конференция

Пат_2 Пат_5


    ESLogo                              IKLogo
Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,

    Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, на 25.03.2019 г., oт 10.00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 3, гр. София, ул. ”Росарио” № 1, се проведе първата годишна конференция по индустриална собственост на тема „Процедури по заявяване на обектите на индустриална собственост“, която беше официално открита от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и ръководител на проекта.
    В хода на събитието експерти със значителен професионален опит в извършването на експертиза по регистрацията на отделните обекти на индустриална собственост запознаха представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги, граждани и журналисти от средствата за масово осведомяване с основните характеристики на търговските марки, изобретенията, промишлените дизайни и полезните модели, с процедурите по заявяване и механизмите за закрила на индустриалната собственост на национално и европейско ниво.

    На 26.03.2019 г., от 10:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе и първият от поредицата обучителни семинари на тема „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Марката като обект на индустриална собственост“. Участниците – представители на малки и средни предприятия, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с марката като обект на индустриална собственост, новите видове марки, както и със специфични и интересни моменти от производствата по опозиция, свързани с възможностите за противопоставяне на регистрацията на национални марки и марки на ЕС. В следобедната сесия бяха разгледани процедурата по обжалване на решения, постановени във връзка с производствата по регистрация, отменяне и заличаване на марки, и действията по осъществяване на административно наказателна защита на национални и европейски марки.

Първа годишна конференция
Програма
Презентации
Снимки


Обучителен семинар №1
Програма
Презентации
Снимки

20190325095148_IMG_7908 IMG_0235


 

 

 

    ESLogo                              IKLogo

Съобщение

от Патентно ведомство на Република България,

    Във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C02 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, на 10.05.2019 г., от 10:00 часа, в Парк хотел „Витоша“, Зала № 1, гр. София,  ул. ”Росарио” № 1, се проведе и вторият от поредицата обучителни семинари на тема „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Промишленият дизайн като обект на индустриална собственост“, който беше официално открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и Ръководител на проекта.
    Участниците – представители на малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с регистрационния режим на промишления дизайн.
    В следобедната сесия бяха разгледани процедурата по обжалване на решения, постановени във връзка с производствата по регистрация, отменяне и заличаване на дизайна, обжалване на решения на експертизата, както и действията по осъществяване на административнонаказателна защита във връзка с нарушения на съществуващи права върху промишлен дизайн.


Обучителен семинар №2
Програма
Презентации
Снимки

IMG_9617 IMG_9626