КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОДПИШЕ ПРОТОКОЛА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД Печат
На 02.08.2017 г. Министерският съвет одобри с решение текста на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единен патентен съд.
Този акт е част от пакета документи, които следва да бъдат приети /ратифицирани и одобрени/ от държавите членки, ратифицирали Споразумението, за да бъде осигурено нормалното функциониране на Съда. С решението на Министерски съвет България ще подпише Протокола при условие на последваща ратификация. До момента Протоколът е подписан от 11 държави – Германия, Дания, Франция, Обединеното кралство /през 2015г./, Унгария, Люксембург, Швеция, Румъния, Италия, Гърция.
Към момента няма конкретна информация за вероятното приключване на процедурата по влизане в сила на споразумението, което е блокирано от Германия, в чийто конституционен съд има подадена жалба срещу присъединяването към него. Очаква се и последната ратификация от пакета документи на Обединеното кралство.
Съдът е създаден чрез Споразумението относно Единен патентен съд от 19 февруари 2013 г. Той има юридическа правосубектност във всяка договаряща държава-членка и се ползва с най-широката правоспособност, предоставена на юридическите лица, съгласно националното право на тази държава. България е ратифицирала Споразумението на 8 април 2016 г.
Целта на Споразумението относно Единен патентен съд е да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите му разпоредби, преди официалното му влизане в сила. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави членки да установят различните ръководни органи, да приемат всички правни текстове, да вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с предвидените процедури. Българските национални представители в органите на Единния патентен съд ще бъдат определени отново с решение на Министерския съвет.
Ако се наложи ревизия на Споразумението във връзка с Брекзит, възможно е някои от държавите членки, активно включени в подготовката за започването на функционирането на Европейския патентен съд /Швеция, Белгия, Нидерландия и др./, да поискат свикване на дипломатическа конференция за ревизията му.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка