КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ Печат
В Държавен вестник бр. 64 от 08.08.2017 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет №  161 от 4 август 2017 г., с което се отменя старата и се приема нова Наредба за представителите по индустриална собственост.
С обнародвания акт за първи път се урежда професията на представителите по индустриална собственост като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации и се предвижда възможност за трайно, временно или еднократно упражняване на професията в България от лица, придобили правото да упражняват професията „представител“ в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. С това националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост се привежда в съответствие с правото на Европейския съюз, по-конкретно с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации.
Новата наредба регламентира за първи път и правото на представителите по индустриална собственост да упражняват професията в съдружие, като за целта се предвижда и създаването на специален регистър на съдружията на представителите, който ще бъде публичен и ще се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.

Постановлението на Министерски съвет влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка