CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПРИЕТА Е НАРЕДБА ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ Print
В Държавен вестник бр. 64 от 08.08.2017 г. бе обнародвано Постановление на Министерски съвет №  161 от 4 август 2017 г., с което се отменя старата и се приема нова Наредба за представителите по индустриална собственост.
С обнародвания акт за първи път се урежда професията на представителите по индустриална собственост като „регулирана“ по смисъла на Закона за признаване на професионалните квалификации и се предвижда възможност за трайно, временно или еднократно упражняване на професията в България от лица, придобили правото да упражняват професията „представител“ в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария. С това националната уредба на дейността на представителите по индустриална собственост се привежда в съответствие с правото на Европейския съюз, по-конкретно с чл. 49 и чл. 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и с разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар и Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации.
Новата наредба регламентира за първи път и правото на представителите по индустриална собственост да упражняват професията в съдружие, като за целта се предвижда и създаването на специален регистър на съдружията на представителите, който ще бъде публичен и ще се публикува на интернет страницата на Патентното ведомство.

Постановлението на Министерски съвет влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account