КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Българска мрежа за индустриална собственост Печат
Като израз на желанието на Патентното ведомство да съдейства за създаването на по-благоприятни условия за информационното обслужване на обществеността, както и запознаването й с многостранната роля на индустриалната собственост, като предпоставка за повишаване на иновационната активност, гарантиране на по-висока конкурентоспособност на българската икономика и добри позиции на единния европейски пазар, през 2006 г. е поставено началото на изграждането на Българската мрежа за ИС (БМИС), като съставна част на Европейската патентна мрежа.
Българската мрежа за индустриална собственост (БМИС) обхваща регионалните патентноинформационни PATLIB центрове и информационно-консултативните центрове в областта на индустриалната собственост на университетско ниво IP Points.

Ролята на PATLIB (PATent LIBrary) центровете е да предоставят информационни услуги и да оказват съдействие както на МСП, научно-изследователските и академични среди, така и на индивидуалните изобретатели в даден регион, на родния им език. Дейността им е насочена към подпомагане развитието на националната икономика чрез повишаване на осведомеността по отношение на индустриалната собственост на широки кръгове на обществеността. PATLIB центровете се подпомагат от националните патентни ведомства на страните - членки на Европейската патентна организация.

Към основните дейности на PATLIB центровете се отнасят:
         ·предоставяне на документация за ИС;
         ·съдействие при различните проучвания;
         ·копирни услуги;
         ·изпращане на документи - по пощата, факса, електронна поща;
         ·извършване на проучвания (основни проучвания за нивото на техниката, новост, нарушения на правата,
          вкл. и тълкуване на резултатите);
         ·мониторинг по предварително определена тема, на определен период от време;
         ·съдействие при мероприятия, свързани с повишаване на информираността в областта на ИС;            
         Регионалните PATLIB центрове могат да осъществяват и други дейности, като:
         ·посредничество между клиентите и патентните представители;
         ·съдействие за намиране на бизнес партньори;
         ·съдействие при сключване на лицензионни договори;
         ·публикуване на информационни материали.            
Тенденцията в развитието на PATLIB центровете е постепенно те да се превърнат в иновационни центрове, които да подпомагат представителите на бизнеса и предприемачите с цел повишаване на иновационната активност, гарантиране на по-висока конкурентоспособност на българската икономика и добри позиции на единния европейски пазар в контекста на присъединяването на страната ни към ЕС.                        
Информационно-консултативните центрове към университетите (IP Points) са структури, които имат за цел създаване на благоприятна среда и подходяща инфраструктура, които да стимулират творчеството и научните изследвания, да гарантират и ускоряват процеса на тяхната разработка, разпространяването на знания, технологичния трансфер и партньорството с предприятия, с цел извличане на максимална полза от иновациите в научноизследователската дейност и създаване на благоприятна среда за възникване и развитие на иновативен бизнес.

Всяка година от 1990 г. насам Европейското патентно ведомство, в сътрудничество с националното патентно ведомство на една от страните - членки на Европейската патентна организация, организира и провежда в станата - домакин едно от най-значимите събития в областта на патентната информация - годишната конференция на патентноинформационните центрове в Европа - PATLIB.
Домакин на 20-та по ред конференция - PATLIB2009, беше България
(за повече информация).

Концепция за създаване на информационно-консултативни центрове в областта на индустриалната собственост (IP Points) във висшите учебни заведения
 
Университетска инициатива на Световната организация за интелектуална собственост

През 2003 г. Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), Женева, лансира програма, наречена “Университетска инициатива на СОИС”, която е насочена към повишаване на информираността за системата за интелектуална собственост (ИС) в университетите и научноизследователските организации чрез създаване на специализирани “звена/координатори по интелектуална собственост” в университетите, в тясно сътрудничество с националните патентни ведомства.

Основна цел на инициативата е да подобри достъпа до технологичната информация, която се съдържа в патентните документи и възможностите на ползвателите да анализират и да използват тази информация и по този начин да подпомогне университетите при изграждане на политиката им в областта на ИС, да им окаже съдействие при идентифициране на тяхната ИС с цел по-пълното й оползотворяване.

Ролята на координаторите/звената е да комплектуват и поддържат необходимата документация за ИС, да популяризират инициативата сред ръководителите, университетските преподаватели, научните работници и студентите, да организират информационни срещи, семинари, и други мероприятия за разясняване на предимствата на системата за ИС и насърчаване на използването й. За подпомагане на дейността на координаторите СОИС предвижда те да преминат първоначално обучението на СОИС “от разстояние” (WIPO Academy Distance Learning Program).         


        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
                 
        
        
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка