КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Европейският парламент прие ревизията на системата на търговските марки Печат

След близо двегодишни консултации между Съвета на Европейския съюз, Европейската Комисия и Европейския Парламент, в резултат на които беше постигнато предварително съгласие относно необходимостта от ревизия на система на търговските марки в ЕС, на 16 декември 2015г.

Европейският Парламент одобри на второ четене т.нар. „Пакет Марки“, включващ предложението за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за сближаване на законодателствата на държавите членки, относно марките и предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн).
Според предвиденото в самите актове, Регламентът ще влезе в сила 90 дни след  публикуването му Официалния Вестник на Европейския Съюз, а Директивата ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
В тази връзка, държавите членки следва да приведат националното си законодателство в съответствие с изискванията на Директивата, като за България възниква съответно ангажиментът да предприеме необходимите действия за внасяне на съответните изменения в Закона за марките и географските означения.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка