КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентна библиотека Печат
                
Централна патентна библиотека (ЦПБ) е
създадена през 1964 г. От 1993 г. библиотеката е част от Патентното ведомство на Република България и основен информационен център в областта на индустриалната собственост в България.
За ползване на информационните източници и услуги на библиотеката не се изискват читателски карти или други документи и не се заплаща такса.
Услугите на библиотеката са  безплатни и се предоставят на място, в читалнята, след попълване на съответната форма.
Заплащат се само копията от различните видове документи, непосредствено след предоставянето им, в съответствие с Ценоразписа на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство.

ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ В ЦПБ          

 • пълните описания към български заявки и издадени защитни документи за изобретения и полезни модели на хартия и електронни носители - ESPACE PRECES, на DVD-ROM;
 • база данни, съдържаща библиографските данни и реферат (ако е наличен) на български заявки и патенти за изобретения и полезни модели, както и европейски заявки с временна закрила и действащи ЕП на територията на Р България, достъпна в мрежата на Патентното ведомство;
 • информация за патенти, марки и промишлени дизайни, регистрирани по национален ред, достъпна в интернет - BPO-Online, през Портал за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. 
 • повече от 20 млн. защитни документи за изобретения от 30 страни и две международни организации (ЕПО и СОИС) на хартия, електронен носител и микрофилми;
 • колекции на електронен носител (CD/DVD-ROM), вкл. комулативни бази данни за изобретения/полезни модели, марки и промишлени дизайни;
 • официалният бюлетин на ПВ;
 • официалните бюлетини и указатели на патентните ведомства на 40 страни и три организации - ЕПО, СОИС и Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар (OHIM), на хартия и електронен носител;
 • класификации, предметни указатели към тях и друга справочна литература;
 • теоретична литература в областта на интелектуалната собственост - законодателства, справочници, ръководства, дипломни работи, книги;
 • специализирани теоретични списания;
 • Каталог на новопостъпилата литература в ЦПБ:
              2003 г.

              2004 г.

              2005 г. 
· за структурата и съдържанието на различните информационни източници и начините за ползването им;
· за класификационните системи за различните обекти на закрила;
· по общи въпроси в областта на закрилата на правата върху индустриалната собственост;
· за представителите по индустриална собственост;
· за платените услуги на Патентното ведомство.

Ще ви бъдат предоставени и копия на документи на хартия, електронeн носител и от интернет.
В ЦПБ ще получите методична помощ при проучвания в областта на патентите, марките, дизайните, при работа с класификациите и предметните указатели към тях, при определяне на структурата и източниците за дадено проучване в зависимост от целта му, както и съдействие при проучвания в бази данни на електронен носител, в интернет и в информационните системи за патенти и марки на ПВ.

Работното време на Централната патентна библиотека:
от понеделник до петък, от 9:00 - 12.00 ч. и 13:00 - 16:00 ч.
всяка последна сряда от месеца – до 12.00 ч.

Контакти:                                                                          
бул. "Г.М.Димитров" № 50
София 1040

web site: www.bpo.bg
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка