КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Mеждународноправни актове Печат
МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ АКТОВЕ В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ДАТА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ
Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост 13.06.1921 г.
Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) 19.05.1970 г.
Договор за патентно коопериране (PCT) 21.05.1984 г.
Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизмите във връзка с процедурата за патентоване 19.08.1980 г.
Хагска спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни 11.12.1996 г.
Мадридска спогодба за международна регистрация на марките и Протокол относно спогодбата
01.08.1985 г.
Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация 12.08.1975 г.
Мадридска спогодба за преследване на фалшивите и заблуждаващи означения за произхода на стоките 12.08.1975 г.
Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове (UPOV) 24.04.1998 г.
Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните елементи на марките
Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

27.02.2001 г.
Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks
27.02.2001 г.
Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни 27.02.2001 г.
Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция)

Страни - членки на ЕПК към 31.12.2010 г.
01.07.2002 г.
Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация 27.11.2001 г.
   


 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка