КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Обществени поръчки - архив Печат
31 януари 2013

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9011699 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Доставка на самолетни билети за нуждите на Патентно ведомство на Република България за периода февруари 2013 – януари 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 08.02.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 314         
                                 02 9701 410


15 януари 2013

СЪОБЩЕНИЕ: Прекратява се обществената поръчка по реда на глава 8 „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: Доставка на самолетни билети за въздушен превоз на служителите от Патентно ведомство на Република България при служебни пътувания в чужбина за срок от една година на основание чл. 39, ал. 2, т. 3, буква „а“ от общите разпоредби на Закона за обществените поръчки и съгласно Решение на Председателя на Патентно ведомство от 15.01.2013 г.

11 декември 2012 г.

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9010030 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Доставка на самолетни билети за нуждите на Патентно ведомство на Република България за периода януари 2013 – декември 2013г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 19.12.2012 г. в деловодството на Патентно ведомство.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 314
                                 02 9701 410
23 август 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана ID 9005480 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за Консултантски услуги по разработка на софтуер за интегриране на Патентно ведомство на Република България към проекта DesignView. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в
покана. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „икономически най-изгодната цена” съгласно изготвената методика. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение до 05.11.2012г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.55ч. на 07.09.2012 г. в деловодството на Патентно Ведомство.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 499
                                     02 9701 407

22 февруари 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1.Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена в лева без ДДС.
2.Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание.
3.Срок на валидност на офертата.
4.Данни за кандидата.
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 15.11.2012 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 29.02.2012 г. (включително).
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

24 януари 2012 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на канцеларски материали, компютърни консумативи и копирна хартия за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1. Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена в лева без ДДС
2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
3. Срок на валидност на офертата
4. Данни за кандидата
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен за срок от две години.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до десет дни от датата на публикацията.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

09 август 2011 г.

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на чл.2, ал.1, т.2. от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
1. Предлагана цена – тя трябва да бъде посочена без ДДС
2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
3. Срок на валидност на офертата
4. Данни за кандидата
Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 29.02.2012 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 17.08.2011 г.
Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

12 май 2011 г.
До всички заинтересовани лица

Патентно ведомство на Република България кани всички заинтересовани участници да присъстват на отварянето на ценовите оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 13.05.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М. Димитров” № 52 Б, ет. 6, зала 601.
На основание чл. 68, ал. 3 от Закона за обществени поръчки тази част от работата на комисията е публична и на нея могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
10 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


08 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


01 март 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


24 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.


22 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

14 февруари 2011 г.
Разяснения по документация за участие
 в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

11 февруари 2011 г.
На вниманието на всички заинтересовани лица и участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях”, осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
Допусната техническа грешка в документацията за участие
Констатирано е несъответствие между часът за отваряне на офертите, посочен в обявлението и този, посочен на стр. 3 от документацията за участие в процедурата. Съгласно обявлението офертите ще бъдат отворени на 15.03.2011 г. от 11:00 часа, докато на стр. 3 е записано, че същите ще бъдат отворени в 10:00 часа.
За валиден да се счита часът на отваряне на офертите, посочен в обявлението – 11:00  часа.

09 февруари 2011 г. 
Патентно ведомство на Република България  отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на  чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП за доставка на самолетни билети за нуждите на Ведомството. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви следва да съдържа:
  1. Предлагана цена – предлаганата цена следва да бъде посочена без ДДС
  2. Техническо предложение – в съответствие с приложеното техническо задание
  3. Срок на валидност на офертата
  4. Данни за кандидата

Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предложена цена”. Общата цена на офертното предложение ще се формира като сбор от цените, посочени в таблицата, съгласно техническото задание. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен със срок до 30.06.2011 г.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 18.02.2011 г. Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.

03 февруари 2011 г.
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях", осъществявана с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
Документация за участие
Образци на документи

 

 

 

*Вътрешни правила - ЗОП

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка