КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
OHIM - Програма за сближаване на практиките Печат
04 юли 2016
Общо съобщение на EUIPO и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС във връзка с графичното представяне на дизайните.
В резултат на съвместната си работа по проекта „Хармонизиране на практиките относно графичното представяне на дизайните“- CP 6-,  EUIPO и националните ведомства за индустриална собственост в Европейския съюз се договориха относно обща практика по отношение на  визуалните означения за “Disclaim” и различни видове изгледи и начините за
представяне на дизайни на неутрален фон. В допълнение към това в настоящия документ са дадени препоръки към заявителите как най-добре да представят дизайните си. Направен е преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявяване на дизайни, получени по електронен път и на хартия.
Общата практика се оповестява публично посредством Общо съобщение с цел допълнително увеличаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в полза както на експертите, така и на потребителите. Този документ представлява препоръка както за ведомствата за индустриална собственост, така и за потребителски асоциации, заявители, опоненти и представители относно общата практика.
Общото съобщение цели да предостави ясно и изчерпателно обяснение на принципите, на които се основава общата практика.  Патентно
то ведомство ще прилага общата практика за заявки, подадени след 14.07.2016г.

                                            ============================

Програмата за сближаване на практиките (Convergence Programme) стартира през 2011 г. Нейната основна цел е да унифицира някои съществени аспекти, засягащи практически въпроси в процеса на регистрация на търговските марки. Темите, които са избрани да бъдат разработени като проекти, отговарят на три основни критерии: промяната на практиката по тези теми да не изисква промяна на законодателството; ползата за потребителите да е съществена и проектите да могат да се изпълнят в обозрим период от време (планът е за 2 години).
Към настоящия момент в изпълнение са пет проекта по програмата:
1. Хармонизиране на класификацията на стоките и услугите за целите на регистрация на търговските марки
2. Постигане на общо тълкуване на заглавията на класовете по Ницската класификация
3. Абсолютни основания за отказ на марки, съдържащи образни елементи
4. Обхват на защитата по отношение на другите цветове при черно-белите марки
5. Как да разглеждаме неотличителните елементи на марките в контекста на относителните основания за отказ
Работата по първия проект вече е приключила, но той продължава да се осъвременява с данни. Вторият проект е в процес на развитие. През месец февруари 2012 г. бяха стартирани останалите три пакета. Патентно ведомство на Република България участва и в петте проекта по програмата.
Основната цел на всички проекти е създаване на обща практика в националните ведомства на всички страни - членки на ЕС и EUIPO, което да улесни ползвателите и да засили правната сигурност на решенията на ведомствата. Резултатът, който се очаква от проектите, е създаване на методически указания по отделните теми, които да бъдат прилагани във всички ведомства по търговски марки на ЕС.
Ползата за потребителите ще бъде по-ефективният и ефикасен достъп до националните и регионални системи за закрила на марки, намаляване на разходите вследствие на кохерентността на практиките, както и редуциране на различното третиране на сходни случаи в различните национални ведомства. С установяването на обща практика решението за регистрация на марка в една или друга страна ще се взима изключително на база на стратегическото планиране на заявителя, а не с оглед на различията в практиката на отделните ведомства.
Предложенията за решения по отделните проекти ще бъдат подложени на гласуване на срещите на Административния Борд и Бюджетния Комитет, след  което ще се пристъпи към въвеждането на общите принципи в практиката.
За повече информация

Бюлетин на EUIPO за програмите за сътрудничество с националните ведомства
Бюлетин 1, септември 2011
Бюлетин 2, декември 2011
Бюлетин 3, февуари 2012
Бюлетин 4, май 2012
Бюлетин 5, юни 2012
Бюлетин 6, септември 2012
Бюлетин 7, януари 2013
Бюлетин 8, септември 2013

Бюлетин 9, януари_2014
Бюлетин 10,  април 2014

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка