CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Изменения в НОПЕЗРМГО Print

С Постановление № 249 от 30 август 2011 г. Министерският съвет на Република България прие изменение и допълнение на Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с Постановление № 267 на МС от 1999 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2006 г., бр. 73 от 2007 г. и бр. 32 от 2008 г.).


Наредбата предвижда създаване на разпоредби, съответстващи на новите изменения в Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Влезлите в сила изменения в ЗМГО по отношение на основанията, залегнали в чл. 11 и 12 от закона от експертиза по същество, извършвана служебно от Патентното ведомство до 10.03.2011 г., към опозиционна система, съчетана със служебна проверка само на абсолютните основания за отказ, наложиха и съответните промени в разпоредбите, свързани с производството, което се развива в Патентното ведомство при експертизата на заявка за регистрация на марка.

Изменени са разпоредбите, свързани със сроковете за извършване на определени процесуални действия, както от заявителя на марката, така и от административния орган, доколкото същите се изменят с новите промени на ЗМГО. Променени са и разпоредбите, уреждащи случаите, когато искане за преобразуване на марка или заявка за марка на Общността бъде допуснато от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайни) и е изпратено на Патентното ведомство, както и разпоредбите, уреждащи изискванията за провеждане на кореспонденцията между заявителя и административния орган, представителството пред Патентното ведомство и др.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account