КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ГО - международна регистрация Печат
Лисабонската Спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация регламентира международна регистрация само на наименованията за произход.
Лисабонската Спогодба дава следното определение на понятието “наименование за произход”: географското наименование на една страна, област или местност, което служи за означаване на един продукт, който произхожда оттам, и чиито качества или свойства се обуславят от географската среда, включваща природните и човешките фактори.
Спогодбата осигурява закрила срещу всякакви присвоявания или имитация, дори ако истинският произход на продукта е означен или ако наименованието е използвано в превод или придружавано от изрази като “род”, “тип”, “начин”, “имитация” или други подобни.
Съгласно Лисабонската Спогодба закрилата на наименованията за произход може да се осигури чрез международната им регистрация.
Държавите членки на Лисабонската Спогодба осигуряват правна закрила на наименованията за произход на своите заявители във всички останали страни въз основа на само една заявка за регистрация.
Към 2017 г. в Лисабонската спогодба участват 28 държави. България става страна по Спогодбата на 12.08.1975 г.Всяко заинтересовано физическо или юридическо лице, след като е регистрирало съответното наименование за произход в страната на произхода, може да подаде чрез Ведомството на тази страна заявка до Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за международна регистрация на същото наименование за произход.
Съдържание на заявката:
       1. страната на произхода;
       2. националното ведомство;
       3. наименованието за произход и транслитерация;
       4. ползвателя / ползвателите на наименованието за произход и адрес;
       5. стоката, за която се отнася наименованието за произход;
       6. областта на производство на стоката;
       7. Правната разпоредба или съдебното решение или националната регистрация, които признават закрилата на наименованието за произход в страната на произхода;
       8. дата и подпис на компетентния орган;
       9. такса за регистрация – 1000 шв. франка.
Чрез международната заявка и неговата регистрация, наименованието за произход получава същия обем на правна закрила, която би се получила чрез заявки, подадени отделно във всяка страна. Единственото условие за предприемане на международна регистрация е наименованието за произход да е регистрирано в страната на произхода. Без такава регистрация заявителят не може да подаде заявка в Международното бюро на СОИС в Женева, Швейцария.
Международното бюро завежда молбата за международна регистрация и я вписва в международния регистър на наименованията за произход.
След вписването на наименованието за произход, Международното бюро съобщава за извършената регистрация на Ведомствата на страните членки на Лисабонската спогодба.
Успоредно с това, Международното бюро публикува данните за регистрацията в специалния Бюлетин на международните наименования за произход.
В едногодишен срок от получаването на уведомлението за регистрация, закрилата може да бъде отказана на територията на всяка отделна страна, ако Ведомството на тази страна установи пречка за допускане на закрила по своето национално законодателство. Следователно, до изтичането на едногодишния срок за възражения, международната заявка има статут на национална заявка.
Международното бюро уведомява незабавно Ведомството на страната на произхода за всяко уведомление за отказ на регистрация, направено от Ведомството на друга страна. Заинтересованото лице ще може да прибегне в тази друга страна до всички съдебни и административни интервенции, които са на разположение на гражданите на тази страна.
Международната регистрация се поддържа докато наименованието за произход се закриля в държавата на произхода.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка