КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Вписване на ползватели на ГО Печат

Указания за вписване на ползвател на географските означения:
  • Българско кисело мляко
  • Българско бяло саламурено сирене
  • Български кашкавал

С цел постигане на бързина и процесуална ефективност в действията на Патентно ведомство, заявителите, желаещи да се впишат като ползватели на географски означения за горецитираните продукти, следва да спазват следната последователност на действия:
 

1. Заявителят може да изтегли необходимата му бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” от официалния сайт на Патентно ведомство, както и да се запознае с Указанията за попълване на искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание.

2. При невъзможност за използване на нашите он-лайн услуги, бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” може да бъде изискана и получена в регистратурата на Патентно ведомство в сградата ни на бул. „Г.М. Димитров” 52Б, София, както и в Центъра за индустриална собственост – Варна ул. „Граф Игнатиев” 29.

3.
След запознаване с информацията в бланката и указанията, заявителят следва да започне нейното поетапно попълване и снабдяване с изискуемите документи, като тук насочваме  вниманието към два изключително важни документа:
       ·  3.1. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености и
      ·   3.2. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място.
Полезна допълнителна информация относно стъпките, които следва да бъдат предприети, за да се снабдите с  изискуемото удостоверение за съответните продукти, можете да намерите на следните линкове:

за БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - Заповед N РД 09-749 от 05.08.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, с Приложения N 1, 2 и 3
Заповед N РД 09-892 от 31.05.2012 г. с приложение № 1

за „БЪЛГАРСКО БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ"  - Заповед N РД 09-1002 от 09.11.2010 г., която изменя  Заповед N РД 09-863 от 02.09.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, с Приложения N 1, 2 и 3
Заповед N РД 09-892 от 31.05.2012 г. с
приложения 1, 2 и 3 и приложения 4 и 5 

за „БЪЛГАРСКИ КАШКАВАЛ”
Заповед N РД 09-1113 от 08.12.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, с Приложения N 1, 2 и 3

приложения 1, 2 и 3 и приложения 4 и 5 

за „БЪЛГАРСКИ КАШКАВАЛ”
Заповед N РД 09-1113 от 08.12.2010 г. на Министъра на земеделието и храните, с Приложения N 1, 2 и 3
Заповед N РД 09-892 от 31.05.2012 г. с приложение № 1
Заповед N РД 09-231 от 03.04.2013 г. с приложение № 1

Издаването на цитираните по-горе уведомления е от компетентността на други органи. С цел бързина, и процесуална ефективност на производството пред Патентно ведомство, същите могат да бъдат придобити от заявителя преди подаване на заявката в Патентно ведомство, за да бъде избегнато нежелано удължаване на времето на производството или неговото прекратяване, поради недостатъци, отнасящи се към  формалните изисквания към заявката.

 


4. Заявката, включваща попълненото искане за вписване на ползвател на географско означение, заедно с всички изискуеми към него допълнителни документи и удостоверения, се подава в Патентното ведомство и преминава през етапите от описаната процедура в рубриката „Географско означения -  процедура”.Сроковете, описани в процедурата по регистрация на географско означение могат да бъдат чувствително намалени при условие, че е подадена коректно оформена заявка, включваща всички реквизити, придружителни документи и платени такси за заявяване и експертиза. Патентно ведомство, в зависимост от наличния капацитет и текущия обем на работа на експертния състав във Ведомството, ще предприеме всички необходими вътрешноведомствени мерки, за да отговори на времевото предизвикателство и повишените изисквания на заявителите, с оглед актуалността на проблема.
 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка