КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Вписване на ползватели на ГО Печат
С цел постигане на бързина и процесуална ефективност в действията на Патентно ведомство, заявителите, желаещи да се впишат като ползватели на географски означения за горецитираните продукти, следва да спазват следната последователност на действия:


1. Заявителят може да изтегли необходимата му бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” от официалния сайт на Патентно ведомство, както и да се запознае с Указанията за попълване на искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание.

2. При невъзможност за използване на нашите он-лайн услуги, бланка „Искане за вписване на ползвател на наименование за произход / географско указание” може да бъде изискана и получена в регистратурата на Патентно ведомство в сградата ни на бул. „Г.М. Димитров” 52Б, София.

3. След запознаване с информацията в бланката и указанията, заявителят следва да започне нейното попълване и снабдяване с изискуемите документи, като тук насочваме  вниманието към два изключително важни документа:
3.1. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответното централно ведомство, че произвежданите от заявителя стоки отговарят на установените за географското означение качества или особености и
3.2. удостоверение съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗМГО, издадено от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място.
Издаването на цитираните по-горе уведомления е от компетентността на други органи. С цел бързина, и процесуална ефективност на производството пред Патентно ведомство, същите могат да бъдат придобити от заявителя преди подаване на заявката в Патентно ведомство, за да бъде избегнато нежелано удължаване на времето на производството или неговото прекратяване, поради недостатъци, отнасящи се към  формалните изисквания към заявката.


4. Заявката, включваща попълненото искане за вписване на ползвател на географско означение, заедно с всички изискуеми към него допълнителни документи и удостоверения, се подава в Патентното ведомство и преминава през етапите от описаната процедура в рубриката „Географско означения -  процедура”.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка