CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
МС прие Наредба за разглеждане на спорове по ЗПРПМ Print

С Постановление № 55 от 09 март 2011 г. Министерският съвет на Република България прие Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.
С Наредбата се регламентира процедурата в Патентното ведомство, през която преминават жалбите срещу решенията на експертизния отдел по заявки за патенти, сертификати за допълнителна закрила и полезни модели, както и процедурата, свързана с разглеждането на искания за обявяване на недействителност на издаден патент или на сертификат за допълнителна закрила, за заличаване регистрацията на полезен модел и за предоставяне или прекратяване на принудителна лицензия.

Чрез предлаганата регламентация се постига ясна уредба на правата и задълженията на органа в Патентното ведомство – отдела по спорове, който разглежда жалбите и исканията, както и на страните по спора, а също така точно и подробно се дефинират етапите, през които премина процедурата, правните последици от действията на страните и видовете решения, които могат да бъдат постановени.
С оглед постигане на горепосочените цели, в чл.2 в Наредбата са разписани възможните начини за подаване на жалбите и исканията, както и начинът на водене на кореспонденцията по спора. Детайлно е уредено, също така, съдържанието на жалбите и исканията, като стремежът е голяма част от тях да са подават, отговарящи на формалните изисквания, което, от своя страна, ще доведе до съкращаване на времето, необходимо за разглеждане на спора по същество.
В Наредбата подробно е разписана и процедурата, през която преминават жалбата и искането след установяване на тяхната допустимост и формална редовност. Положителен момент е включването на видовете решения, които могат да бъдат постановени по спора.
В преходните и заключителни разпоредби е посочено, че Наредбата ще се прилага и по отношение на жалби и искания, по които до влизането й в сила няма постановено решение.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account