CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Днес влизат в сила промени съгласно ЗИД на ЗМГО Print
От днес 10 март 2011 г., в сила влизат променените съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/ условия, при които ще се регистрират марките в Република България.
Процедурата по регистрация на марки, която се провежда в Патентното ведомство на Република България, включва следните етапи и действия:
По всяка постъпила заявка, след проверка за формалната й редовност, се провежда експертиза по отношение на абсолютните основания за отказ (член 11 от ЗМГО), която има за цел да установи дали заявеният знак може да изпълнява основната функция на марката, а именно да отличава еднородни стоки или услуги на различни производители или доставчици на услуги.
Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 на ЗМГО, се публикува в Официалния бюлетин на Патентното ведомство. В тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко физическо или юридическо лице, както и сдружения, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да подадат ВЪЗРАЖЕНИЕ срещу регистрацията на марката на основание чл. 11.
В същия тримесечен срок от датата на публикацията на заявката за регистрация на марка може да се подава ОПОЗИЦИЯ срещу регистрацията на марка (опозицията е възможност, предоставяна на лица, притежаващи по-ранни спрямо заявената марка права върху идентична или сходна марка, да препятстват евентуалната й регистрация).
Право на опозиция имат следните лица:
- притежателят на по-ранна марка по смисъла на чл. 12;
- лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка;
- действителният притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност на територията на Република България и за нея е подадена заявка за регистрация;
- притежател на марка, заявена на името на агент или представител на притежателя без неговото съгласие.
Опозицията се разглежда от състави на отдела по опозиция, които се състоят от трима експерти, единият от които е председател на състава.
Интересен момент в производството по опозиция е предвидената възможност за споразумение - регламентиран е тримесечен срок, в който спорещите страни биха могли да се споразумеят. При депозиране на споразумение, производството по опозицията се прекратява. Когато няма депозирано споразумение, на заявителя на марката - обект на опозиция, се предоставя двумесечен срок за отговор на опозицията. Отговорът на заявителя на марката - обект на опозиция, се изпраща на лицето, подало опозицията, като му се предоставя едномесечен срок за становище. Ако в двумесечния срок заявителят на марката - обект на опозиция, не отговори, се постановява решение въз основа на опозицията и приложените към нея доказателства.
Информацията за публикуваните марки може да се следи на сайта на Патентното ведомство, където се публикува Бюлетинът в електронен формат, както и в базата данни BPO-online за марките, заявени и регистрирани по национален ред, където в реално време може да се следи статусът им. За международните регистрации по реда на Мадридската система с действие на територията на Република България проверка може да се направи и в сайта на СОИС, а за марките на ЕС - в електронната база данни на ОНІМ.
За подпомагане на бизнес средите, Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.
Законът за изменение и допълнение на ЗМГО ще отговори на очакванията на потребители на системата. Така ще се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара. Едновременно с това ще се ускори експертизата и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на марките на територията на Република България с този, предвиден в Регламент № 207/09 за марката на Общността, и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account