КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Профил на купувача - обществени поръчки Печат

Вътрешни правила - ЗОП

11 януари 2018г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: с предмет: „Избор на експерти, членове на екип за управление на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. разделена в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Експерт Отчетност на дейностите по проекта“; Обособена позиция № 2 „Експерт  „Финансова отчетност на дейностите по проекта““ по проект по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение № 823918 от 11.01.2018г. и   Обявление  №  823924 от 11.01.2018г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 01.02.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление

09 декември 2017г.
Патентно ведомство на Република България обявява процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: с предмет: „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане в четири обособени позиции”, по проект  по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 с наименование “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“,  финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки с Решение№  819002 и   Обявление  №  819003 от 09.12.2017г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 03.01.2018г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление 
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Решение за прекратяване на Обособена позиция №4
Протокол №2
Протокол №3
Решение за прекратяване на Обособени позиции №1, 2 и 3

23 август 2017г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №00738-2017-0003 от 23.08.2017г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00ч. на 27.09.2017г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр.София, бул."Д-р Г. М. Димитров", №52-Б.
Документация за участие
Техническа спецификация
Приложения към техническата спецификация
Решение
Обявление
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол №2
Протокол №3
Доклад
Решение
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор

21 юни 2017г.
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии  по образец и други за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година.”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9065493 от 21.06.2017г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 28.06.2017 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Отговори на въпроси
Протокол
Решение за прекратяване

21 март 2017г.
Процедура на договаряне без  предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б.”в“ от ЗОП под  № 777748 в АОП , с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.
Решение
Протокол
Доклад
Решение

Информация за сключен договор

25 януари 2017г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2017-0001 от 25.01.2016г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00 ч. на 15.02.2017 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и Обявление
Разяснение 1
Протокол №1
Съобщение за отваряне на пликове с „Предлагани ценови параметри”
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Доклад
Решение
Информация за сключен договор
Договор
Приложения към Договор

14 ноември 2016
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет:  „Развитие на ИТ средата в Патентно ведомство" с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Софтуерна поддръжка и развитие на информационните системи на Патентно Ведомство на Република България“;
Обособена позиция № 2: „Доработка на съществуващи и разработка на нови софтуерни модули за интеграция на Патентно ведомство на Република България с Федеративен регистър на Европейските патенти, поддържан от Европейското патентно ведомство“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за открита процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2016-0004 от 14.11.2016г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 17:00ч. на 29.11.2016г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров", № 52-Б.
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол № 1

Протокол № 2
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол № 3

Доклад

Решение

Информация за сключен договор
Договор по Обособена позиция №1

Приложения към Договор по Обособена позиция №1

Договор по Обособена позиция №2

Приложения към Договор по Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Обособена позиция №2
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – Обособена позиция №1

01 ноември 2016
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на  асансьорна уредба за сградата на Патентно ведомство на Република България”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.
Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9058099 от 01.11.2016г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 08.11.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Протокол


03 октомври 2016г.

 Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие при условията и реда на глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява, с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за извършване на основен ремонт на помещения в сградата на Патентно ведомство на Република България”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на ЗОП, ППЗОП и документацията за участие.

Информацията за обявата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под №  9057080  от 03.10.2016г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „оптимално съотношение – качество/цена”, съгласно чл.  70, ал. 2, т.3 от ЗОП.

Офертите следва да бъдат подадени до 17.00 ч. на 18.10.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обява
Информация за обява
Документация за участие
Отговори на въпроси
Отговори на въпроси 2
Протокол


07 юли 2016г.

Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публично състезание, с предмет: „Надграждане на Портала за електронни услуги на Патентно Ведомство на Република България и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи на ведомството
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията за публично състезание и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 
00738-2016-0003 от
07.07.2016 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерий
„оптимално съотношение качество/цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до
17:00 ч. на 28.07.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол №1
Съобщение за отваряне на ценово предложение

Протокол № 2
Оценителни листове
Протокол № 3
Решение за класиране на участниците

Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка


14 април 2016г.
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2016-0002 от 14.04.2016 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 12.05.2016 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Решение и Обявление
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листи
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3

Протокол №4
Решение за прекратяване15 февруари  2016
Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП под № 713650 в АОП , с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от една година, за нуждите на Патентно ведомство на Република България.
Покана
Решение

Процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, с предмет : „Надграждане на система за документооборот на Патентно ведомство на Република България – „Aкстър“ и по-нататъшна интеграция с вътрешните информационни системи“, с гаранционен срок минимум 12 месеца за нуждите на Патентно ведомство на Република България".
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез публична покана, с предмет: „Демонтаж, доставка и монтаж на климатична техника за нуждите на Патентно ведомство на Република България“.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие. Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9047869  от 19.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 30.11.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
16 ноември 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Подмяна на технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0003 от 16.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 14.12.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Решение и обявление
Отговори на постъпило запитване  на 01.12.2015г. по обществана поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Подмяна на технологично оборудване, миграция и подобрение на изнесена ИТ инфраструктура за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България”
Отговори
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листове
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор

16 ноември 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България". Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0002 от 16.11.2015 г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 14.12.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б
Образци на документи
Документация за участие
Решение и обявление
Протокол №1
Протокол №2
Съобщение:
Патентно ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовото предложение на участника в обществена поръчка, , чрез открита процедура по опростени правила, с предмет: „Доставка на технологично оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България" , с ID 00738-2015-0002 от 16.11.2015г., открита с Решение № 44/ 16.11.2015г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ на РБ), ще се извърши на 22.12.2015г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Договор
Приложение към договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор

26 юни 2015
Патентно ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Разширяване обхвата на публично достъпните електронни информационни услуги на Патентно ведомство на Република България /ПВ на РБ/ чрез реинженеринг и функционално-информационно надграждане на продукта BPO_Online”, който се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет”.
Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2015-0001 от 26.06.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 24.07.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление и Решение
Документация за участие
Отговор на запитване
Решение за промяна
Протокол №1
Протокол №2
Оценителни листове
Съобщение за отваряне на ценово предложение
Протокол №3
Решение за класиране на участниците
Информация за освобождаване на гаранции
Договор
Приложения към Договора
Информация за извършени плащания
Информация за освободена гаранция за добро изпълнение
Информация за приключване на договор


27 май 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9042204 от 27.05.2015г. Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 04.06.2015 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Документация за участие
Образци на документи
Протокол 
Договор
Информация за извършени плащания

30 март 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Провеждане на обучение „Правна закрила на интелектуалната собственост“ /патентно правна специализация/  на служители от Патентно ведомство“ по проект “Повишаване и укрепване на експертния потенциал на служителите в Патентно ведомство на Република България, с цел постигане на по-качествено и ефективно обслужване на гражданите и представителите на бизнеса”, съгласно сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № А13-22-57/10.05.2014 г.  по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подпроритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд".

Предложението следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID  № 9040301 от 30.03.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „икономически най-изгодна оферта”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч.на 14.04.2015г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров" № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Образци на документи
Протокол
Протокол 2
Договор
Плащане
Информация за освобождаване на гаранции

25 февруари 2015
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години”.
Предложението следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9039237 от 25.02.2015г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 10.03.2015г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров" № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Приложения
Протокол 1 и Протокол 2
Договор
Информация за извършени плащания

18 декември 2014
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки "ACSEPTO", за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България"
Доклад и решение
Информация за извършено плащане: на основание сключения Договор от 18 Декември 2014г. е извършено плащане на 19.12.2014г. в размер на 51 507,17лв. с ДДС.
Отгoвoр на Патентното ведомство 
Становище АОП
Становище_АОП 2

Протокол за изпълнен договор
Информация за върната гаранция

Информация за изпълнен договор


06 август 2014
Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0003 от 06.08.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 16.09.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения
Отговор на запитване

Отговор на запитване 2

Съобщение: Патентно ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовото предложение на участника в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на компютърно оборудване”, с ID 00738-2014-0003, открита с Решение № 29 / 06.08.2014 г. на Председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ на РБ), ще се извърши на 27.10.2014г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

18 юни 2014

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии  по образец и други за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки
под № 9030739 от 18.06.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 27.06.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52Б.
Публична покана
Документация за участие
Приложения

13 юни 2014

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура.” Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Документацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0002 от 13.06.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 23.07.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения
Отговор на запитване
Отговори на запитване 2


Съобщение:  Патентното ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT инфраструктура”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0002, ще се извърши на 29.09.2014г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

02 април 2014

Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана
, с предмет: „Доставка на тонер касети и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от една година”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие.
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9027740 от 02.04.2014г.

Офертите ще бъдат оценявани от назначена от възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП
.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30
ч. на 10.04.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

Покана за участие
Документация за участие
Приложения
Отговор на постъпило запитване

24 февруари 2014

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”  Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложената техническа спецификация и да е съобразено с изискванията на откритата процедура и документацията за участие.
Документацията за процедурата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0001 от 24.02.2014г.
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30 ч. на 07.04.2014г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.
Обявление
Решение
Документация за участие
Приложения

Отговори на постъпили запитвания по обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”
Отговори на постъпили запитвания

Патентното ведомство на Република България съобщава, че отварянето на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на Патентно ведомство на Република България, за срок от две години.”, публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 00738-2014-0001 от 24.02.2014г., ще се извърши на 08.05.2014 г., в 10:00 часа, в зала 601 на Патентно ведомство на Република България - гр. София, бул. "Д-р Г.М. Димитров", № 52 Б.

 

 

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка


15 февруари 2014
Патентно ведомство на Република България отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура при условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана, с предмет: „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година”. Предложението ви следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание и съобразено с изискванията на публичната покана и документацията за участие
Офертите следва да бъдат подадени до 16.30ч. на 24.01.2014 г. в деловодството на Патентно ведомство, на адрес: гр. София, бул. " Д-р Г.М. Димитров", № 52Б
Публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под № 9024739 от 15.01.2014г
Офертите ще бъдат оценявани от назначена от Възложителя комисия, по критерия „най-ниска цена”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Публична покана
Документация за участие
Приложения 1-13

Отговор на постъпило запитване  по обществана поръчка с предмет: „Пощенски и куриерски услуги за нуждите на Патентно ведомство на Република България за срок от една година”
Разяснение № 1
 
27 ноември 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана за  „Доставка, монтаж и инсталация на мрежови принтери и документни скенери по обособени позиции за нуждите на Патентно ведомство на  Република  България”.

Публичната покана е публикувана в  Регистъра на обществените поръчки под №  9022895  от 27.11.2013 г. 

Краен срок за подаване на офертите  04.12.2013 г. до 16.30 часа.

Публична покана

Документация за участие

Приложения №1-№14

19  ноември 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура по условията и реда на Глава Осем „а” от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти чрез публикуване на публична покана за  „Доставка, монтаж и инсталация на сървер, дискови масиви, мрежово оборудване, непрекъсваеми токозахранващи устройства, преносим компютър за нуждите на Патентно ведомство на  Република  България”.

Публичната покана е публикувана в  Регистъра на обществените поръчки под № 9022482 от 19.11.2013 г.

Краен срок за подаване на офертите 26.11.2013 г. до 16.30 часа.

Публична покана

Документация за участие

Приложение №1 - №15

12 септември 2013
Патентно ведомство на Република България Ви информира, че на 13.09.2013 г., от  16.00 ч., в сградата на Ведомството в гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, ет. 6, Зала 601, ще бъде отворено „ценово предложение“ – ПЛИК №3  от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена”, открита с Решение № 14/30.07.2013 г. на  председателя на Патентно ведомство (ПВ).

16 август 2013
Отговори на постъпили въпроси
 
Във връзка с постъпили в Патентно ведомство въпроси по обществена поръчка с предмет : "Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена ” 
 
     предоставяме следните отговори:

1. Въпрос: Може ли да се предложи устройство, което да предлага IPS функционалността, която се търси, интегрирана в него, а не чрез модул, както е описана?
     Отговор: В случая е важно наличието на пълноценна и интегрирана като част от пълната функционалност
на устройството функция IPS.

30 юли 2013
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и инсталация на сървъри и защитна стена ”.Решението и обявлението за обществената поръчка са качени  в Регистъра на обществените поръчки под следните № 552821 и № 552824.

Документация за участие


23 юли 2013
Патентно ведомство на Република България Ви информира, че на 24.08.2013 г., от 16.00 ч., в сградата на Ведомството в гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, ет. 6, Зала 601, ще бъде отворено „ценово предложение“ – ПЛИК №3  от открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”.

01 юли 2013

Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б,   уведомява  заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”, че в Регистъра на обществените поръчки с решение  публикувано под  №548279 е извършена промяна в публикуваното обявление и в документацията за участие. 

Променена документация
Решение за промяна
Указания за подготовка на офертата и образци на документи
Проект на договор
Техническо задание, с.1-32; с.33-64 

20 юни 2013
Патентно ведомство на Република България, гр. София, бул. „Г.М.Димитров” № 52Б, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "„Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства  и  провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България” по договор № 12-32-4/23.11.2012г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, като е свързана с изпълнението на Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.2 „Стандартна информационно- комуникационна среда и оперативна съвместимост”.
Решението и обявлението за обществената поръчка са качени  в Регистъра на обществените поръчки под следните № 546707 и № 546709.

Документация за участие

01 април 2013
Патентното ведомство на Република България  информира всички заинтересовани лица, че на сайта на АОП, под номер № 533974, е качена предварителна обобщена информация относно бъдеща обществена поръчка за Аналитични дейности, изготвяне на спецификации и изграждане на единна информационно-комуникационна среда, подготовка на нормативни документи и практически ръководства и провеждане на съпътстващи обучения в Патентно ведомство на Република България.

04 март 2013

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9012761 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за доставка  на оригинални тонери и консумативи за копирни и печатни устройства за нуждите на Патентно ведомство на Република България, съгласно техническо задание за периода март 2013 – март 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 12.03.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 360                                        
                                 02 9701 410

Патентното ведомство на Република България отправя покана ID 9012764 към всички заинтересовани лица за участие в процедура по реда на глава осма „а” от ЗОП за  отпечатване на специализирани бланки, формуляри, папки и изработване на кутии по образец за нуждите на Патентно ведомство на Република България, съгласно техническо задание за периода март 2013 – март 2014г. Ценово предложение следва да бъде изготвено съгласно приложеното техническо задание.
Предложението Ви трябва да е съобразено с изискванията в поканата. Представените ценови оферти ще бъдат оценявани от комисия, назначена със заповед на Възложителя, въз основа на критерия „най-ниска предлагана цена”. Договорът с избрания кандидат ще бъде сключен по правилата на чл. 101е от ЗОП, със срок на изпълнение една година от датата на подписване.
В случай че проявявате интерес, моля да подадете офертата си в срок до 16.30 ч. на 13.03.2013 г. в деловодството на Патентно ведомство.Моля да имате предвид, че офертите следва да бъдат получени от възложителя в рамките на посочения срок.
Телефони за контакт: 02 9701 360
                                 02 9701 410

 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка