CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Регистрацията на марки - от март 2011 г. по нова процедура Print

Напомняме, че със Закона за изменения и допълнения на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), приет на 26.02.2010 г. и публикуван на 10 март 2010 г. в Държавен вестник, основно се променят условията, при които ще се регистрират марките в България чрез въвеждането на опозиционна система. Тази система влиза в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник, а именно от 10 март 2011 година.

Наред с това от 10 юни 2010 година вече действат някои изменения и допълнения към ЗМГО, касаещи най-общо процедурите, които се провеждат в Патентното ведомство и сроковете за тяхното изпълнение. Уточнени са някои от абсолютните основания за отказ на регистрация на марки, а също така са внесени известни облекчения при заявяването на марки, какъвто е случаят с претендиране на цвят, съкратени са някои срокове и др.

Най-съществените изменения, обаче, предвиждат коренна промяна в режима, по който ще се предоставя право върху марка за територията на Република България, следвайки националното законодателство като се премахва служебната проверка за наличие на предходни права върху марки и се въвежда т.нар. „опозиция”, което ще бъде в сила от 10 март 2011 г. Опозицията е възможност за препятстване на евентуална регистрация на заявена марка от лица, притежатели на предходни права върху марки, по отношение на заявената марка. По този начин се въвежда промяна в разпределението на задълженията между публичния и частния сектор по отношение предоставянето на закрила върху марките, която ще доведе до ускоряване на регистрацията на марки.

Проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва служебно в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на тези по-ранни права. По този начин заинтересованите кръгове, които най-добре могат да преценят дали дадена марка може да представлява някаква заплаха за собствената им реализация, ще бъдат и активните участници в процедурата по регистрация на марките, като се избегне до минимум възможността за неправилна преценка на експерти от Патентното ведомство, които често нямат  информация за реалното пазарно състояние. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка, идентична или сходна на тяхната.

По всяка постъпила заявка, след проверка за формалната редовност на заявката, се провежда експертиза по отношение на абсолютните основания за отказ (член 11 на ЗМГО), която има за цел да установи дали заявеният знак може да изпълнява основната функция на марката, а именно да отличава еднородни стоки на различни производители.

Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност и на изискванията на чл. 11 на ЗМГО, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство.

В тримесечен срок от датата на публикация на заявката всяко физическо или юридическо лице, както и сдружения, представляващи фабриканти, производители, доставчици на услуги, търговци или потребители, могат да подадат възражение срещу регистрацията на марката на основание чл. 11.

В същия тримесечен срок от датата на публикацията на заявката за регистрация на марка, притежателите на по-ранни права върху марки могат да подава опозиция срещу регистрацията на марка.

Интересен момент в производството по опозиция е предвидената възможност за споразумение - Регламентиран е тримесечен срок за постигане на споразумение. Когато страните депозират споразумение по спора производството по опозицията се прекратява.

Информацията за публикуваните марки може да се следи на сайта на Патентното ведомство на адрес http://www1.bpo.bg:8080/bpo_online/jsp/start.jsp,  където се публикува в електронен формат Бюлетина, както и в системата BPO-online за марките по национален ред, където в реално време може да се следи статуса на заявените и регистрирани марки. За международните регистрации по реда на Мадридската система с действие на територията на Република България проверка може да се направи и в сайта на СОИС на следния адрес: http://www.wipo.int/romarin/,а за марките на ЕС на адрес http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do в електронната база данни на ОНІМ.

За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.

За повече информация заинтересованите лица могат да посетят интернет страницата на Патентно ведомство www.bpo.bg, от която също могат да се информират в текущ порядък за предстоящите мероприятия по разяснителната кампания на ведомството по прилагане на новата правна система за регистрация на марки.

 

 
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account