CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Повишава се ролята на притежателите на предходни права върху марки в процедурата по регистрация в ПВ Print

           Както вече съобщихме на 09.06.2010 г., след приемането на второ четене на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО), основно се променя процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентното ведомство, чрез въвеждането на опозиционна система. Тази процедура влиза в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник – 10 март 2011 г.

           Регламентираната „отсрочка” е за да се даде възможност назаинтересованите среди – притежателите на предходни права върху марки да сеподготвят за защита на своите права и за работа при новия режим на регистрация,при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентите.Това предполага постоянно да следят в Бюлетина на Патентното ведомствопубликуваните заявки и съответно да преценяват, ако между тях има такива, коитобиха накърнили по някакъв начин интересите им или пазарната им реализация, дасе подава опозиция срещу евентуалната им регистрация.

           Особено важно е да се знае, че проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на тези по-ранни права. По този начин заинтересованите кръгове, които най-добре могат да преценят дали дадена марка може да представлява някаква заплаха за собствената им реализация, ще бъдат и активните участници в процедурата по регистрация на марките, като се избегне до минимум възможността за неправилна преценка на експерти от Патентното ведомство, често нямащи  информация за  реалното пазарно състояние. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазарана марка, идентична или сходна на тяхната. Оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара и от бизнес интересите на нейния притежател.

           Информацията за публикуваните марки може да се следи на сайта на Патентното ведомство на адрес http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=170,  където се публикува в електроненформат Бюлетинът, както и в достъпната чрез уеб страницата на ведомството система BPO-online за марките по национален ред, където в реално време може да се следи статусът на заявените и регистрирани марки. За международните регистрации пореда на Мадридската система с действие на територията на Република България проверка може да се направи и в сайта на СОИС на следния адрес: http://www.wipo.int/romarin/, а за марките на ЕС - на адрес http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do в електронната база данни на ОНІМ.

           За подпомагане на бизнес средите Патентно ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.

           Важно е да се знае също, че с въвеждането на опозиционната система не отпада и възможността да се иска заличаване на регистрацията на марка, възможност - съществуваща и в момента.

           Най-общо с измененията се регламентира система за служебна експертиза по същество на заявки за регистрация на марки само на абсолютните основания -  чл.11 от Закона за марките и географските означения и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. В 3-месечен срок от публикацията, притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката. Когато по дадена заявка не е постъпила в Патентното ведомство опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение попостъпилата опозиция, се взема решение за регистрация на марката.

           За повече информация заинтересованите лица могат да посетят интернет страницата на Патентно ведомство www.bpo.bg, от която също могат да се информират в текущ порядък  за предстоящите мероприятия по разяснителната кампания на ведомството по прилагане на новата правна система за регистрация на марки.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account