CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Успешно приключи изпълнението на четвъртия договор за техническо сътрудничество с OHIM Print

            Вече четвърта година, в рамките на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България, Патентното ведомство провежда активна дейност в посока популяризиране на марката и дизайна на ЕС сред българската общественост и по-конкретно сред представителите на бизнеса – големи компании и малки и средни предприятия, и сред академичните и научни среди.

            Във връзка с това бяха проведени поредица от мероприятия – дни на марката и дизайна на ЕС в различни университети, срещи, семинари, изложби, организиране на кръгли маси по проблемите, свързани със закрилата на обекти на индустриалната собственост в Европейския съюз, и по-конкретно закрилата на търговските марки и дизайна. Целта на тези мероприятия е популяризирането сред българските ползватели на системата за закрила на обектите на индустриална собственост и най-вече на системата за закрила на марка и дизайн на ЕС като част от общата система за закрила на индустриалната собсвеност. Проведени бяха и семинари с адресати представители на малки и средни предприятия, на които бяха изнесени лекции, обхващащи основните положения, свързани с марки и дизайни на ЕС в дълбочина.
            Срещите и семинарите бяха посетени от голям брой представители на малки и средни предприятия, преподаватели и студенти. На срещите бяха изнесени презентации от експерти на Патентното ведомство относно ползите от правната закрила на марката и дизайна на ЕС (същност, процедура по регистрация). Бяха направени и демонстрации на начините на използване онлайн на различните бази данни, поддържани от Патентното ведомство и OHIM, които съдържат информация за всички заявени и регистрирани марки по национален ред, по реда на Мадридската система и марки на ЕС. Бяха показани възможностите за проучвания чрез цитираните онлайн бази данни. Провокирани от обсъжданите бяха и множество конкретни въпроси от текущата практика на участниците в различните мероприятия, които намериха своя отговор по време на срещите.
            По време на дните на марката и дизайна на ЕС в университетите Патентното ведомство организира и щандове, на които всеки желаещ получи безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на ЕС, както и сборници статии, изследвания и анализи относно практиката във Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) в областта. Раздаваните материали са издадени също в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество като част от тях по Договорите от предходни години, а 2 сборника в изпълнение на Договор с ОНІМ за 2010 година. Както и в периода от 2007 до 2009 година, така и през настоящата година всички материали, след приключване на мероприятията (семинари и дни на марката и дизайна на ЕС в университети), са публикувани, в електронен формат, на сайта на Патентното ведомство в специално създадената рубрика „Текущи проекти” – „Марки и дизайни на ЕС”.
            В изпълнение на Договора бе продължена и работата по поддържане и актуализиране на създадената база данни за марки на ЕС с претенция за старшинство спрямо национално действащи за територията на България марки, както и поддържането на виртуален help desk – въпроси и отговори в областта на марката и дизайна на ЕС.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account