КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Марка и дизайн на ЕС - семинари Печат

2012 г.

Семинар за МСП на тема “Марката и дизайна на ЕС – практически познания”
На 26 октомври 2012 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, се проведе семинар за МСП на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът бе организиран от Патентното ведомство на Република България съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2012 г.
Основната цел на мероприятието бе да популяризира системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това бяха изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз, както следва:
  • „Процедура по регистрация на марка на Европейския съюз” – заявяване и експертиза на заявки за марка на ЕС, основания за отказ, достъп до бази данни на OHIM (лектор: Мария Славова, експерт в отдел „Формална експертиза и експертиза по същество“ на Патентното ведомство);
  • „Процедура по опозиция на марка на Европейския съюз” (лектор: Андриана Йончева, експерт в отдел „Опозиция“ на Патентното ведомство);
  • „Връзка на марката на Европейския съюз с Мадридския протокол” (лектор: Антония Якмаджиева, експерт в отдел „Спорове” на Патентното ведомство);
  • „Процедура по регистрация на дизайн на Европейския съюз” – заявяване, основания за регистрация и експертиза на заявки за дизайн на ЕС (лектор: Ивайла Иванова, експерт в отдел „Експертиза“ на Патентното ведомство).
Проведена бе и заключителна дискусия, като на участниците в семинара бе предоставена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми. Участниците получиха безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.Мероприятието премина при засилен интерес от страна на поканените участници предвид стремежа на Патентното ведомство да провежда съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на обществеността в Република България.

2011 г.

2011 г.

Семинар на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 26 и 27 април 2011 г., в сградата на Съюза на изобретателите в България, София, се проведе семинар за МСП на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарът бе организиран от Патентното ведомство на Република България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Съюза на изобретателите в България, съвместно с OHIM в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2011 г.
Основната цел на мероприятието бе да популяризира системата за закрила на марката и дизайна на Европейския съюз и по-конкретно тяхното представяне като обекти с висок икономически потенциал. Във връзка с това бяха изнесени презентации относно закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз, както следва:
  • „Процедура по регистрация на дизайн на Европейския съюз” – заявяване, основания за регистрация и експертиза на заявки за дизайн на ЕС, сравнителен анализ с промените в националното законодателство (лектор: Анка Червенкова, Зам.-Председател на Патентното ведомство);
  • “Процедура по регистрация на марка на Европейския съюз” – заявяване и експертиза на заявки за марка на ЕС, основания за отказ, достъп до бази данни на OHIM (лектор: Лидия Николова, експерт в отдел „Опозиция” на Патентното ведомство);
  • Процедура по опозиция на марка на Европейския съюз” – сравнителен анализ с промените в националното законодателство лектор: Емил Димитров, началник отдел „Опозиция” в Патентното ведомство);
  • “Връзка на марката на Европейския съюз с Мадридския протокол” (лектор: Антония Якмаджиева, експерт в отдел „Спорове” на Патентното ведомство).

Проведена бе и заключителна дискусия, като на участниците в семинара бе предоставена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и практически проблеми.
Участниците получиха безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Европейския съюз, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.
Мероприятието премина при засилен интерес от страна на поканените участници предвид промените в националното законодателство и стремежа на Патентното ведомство да провежда на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на обществеността в Република България.


Архив 2010 г.

Последен семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г.


На 25 юни 2010 г., в Патентно ведомство, гр. София, се проведе и последният семинар за тази година в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2010 г. на тема, “Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”, организиран от Патентното ведомство.
Семинарът се проведе в сътрудничество с Асоциацията на бизнес клъстерите в България и бе открит от Председателя на Патентното ведомство Костадин Манев.
Лектори на семинара бяха г-жа Добринка Добрева – директор на дирекция „Марки и географски означения” и г-жа Анка Червенкова – началник на отдел „Спорове”.
Мероприятието премина при силен интерес от страна на поканените участници. Те се запознаха с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Европейския съюз, представени от лекторите. Бяха разгледани редица теми, сред които подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Европейския съюз.


Дни на марката и дизайна на Европейския съюз нв Техническия университет – София

Дните на марката и дизайна на Европейския съюз се проведоха в рамките на Седмицата на ПВ в Техническия университет – София, която беше открита на 13 май 2010 г.
Дните на марката и дизайна на ЕС се организират в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (
OHIM) и Патентното ведомство на Република България.

Дни на марката и дизайна на Европейския съюз в Лесотехническия университет – София

На 13 май 2010 г., в Лесотехническия университет – София, беше открита „Седмица на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети”.
В рамките на инициативата, която се провежда за втора година, се състояха и „Дни на марката и дизайна на Европейския съюз”, които се организират в изпълнение на договор за техническо сътрудничество между Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) и Патентното ведомство на Република България.Целта на мероприятията е популяризиране сред студентите и представителите на академичните среди на националната и европейската системи за закрила на обектите на индустриална собственост и повишаване на информираността по актуалните за областта проблеми.По време на „Седмицата на Патентното ведомство” бяха организирани и щандове., където всеки желаещ можеше да получи безплатни брошури, сборници и материали относно действащото национално и европейско законодателство в областта на закрилата на обектите на индустриална собственост, както и да се срещне с експерти от Патентно ведомство.

Семинар за малките и средни предприятия на тема „Системи на марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”

Семинарът, който се проведе на 22.04.2010 г. в Ямбол, се организира от Патентното ведомство, съвместно с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (
OHIM), в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между OHIM и Патентното ведомство за 2010 година.Мероприятието е второ по ред за годината. Поредицата от семинари стартира на 20.04.2010 г. в град Пловдив.Целта на семинарите е популяризиране на системата за закрила на марката и дизайна на Общността и по-конкретно тяхното представяне като обекти с голям икономически потенциал, който допринася за постигане на висока конкурентоспособност на предприятията. Изнесените презентации засягат закрилата на тези обекти, включително процедурата по тяхната регистрация и използването им на територията на Европейския съюз. Проведена беше и дискусия, като на участниците в семинара беше дадена възможност да задават конкретни въпроси, свързани с представените теми и с практически проблеми.Участниците получиха и безплатни материали и брошури относно действащото европейско законодателство в областта на закрилата на марката и дизайна на Общността, както и сборници със статии, изследвания и анализи относно практиката на OHIM в областта на закрилата на европейската марка и дизайн.

Семинар за МСП “Системи на Марката и Дизайна на ЕC – практически познания” – Пловдив
 
На 20 и 21 април 2010 г. в гр. Пловдив се проведе семинар за представители на малки и средни предприятия, на тема “Системи на Марката и Дизайна на Европейския съюз – практически познания”.
Семинарът е организиран от Патентно ведомство, съвместно с Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM), в изпълнение на Програмата на OHIM за техническо сътрудничество с националните ведомства на страните - членки на ЕС.

Програма
Реегистрационната форма

За контакти:
Вероника Тодорова, телефон:  + (02) 9701 410, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
Антония Якмаджиева, телефон:  + (02) 9701 339, факс:  + (02) 873 51 82, E-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Ден на марката и дизайна на Общността в СВУБИТ

В рамките на седмицата на Патентно ведомство и закрилата на индустриалната собственост в българските университети – СВУБИТ, на 30 март бе проведен и първият за 2010 г. Ден на марката и дизайна на Общността. Той бе организиран в изпълнение на договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – ОНІМ за 2010 г.До края на годината се предвиждат поредица от такива дни в университети в столицата и страната, на които академичната общност да бъде информирана за системата на марката и дизайна на Общността, същността й и нейните предимства при регистрацията на марки и дизайни за територията на ЕС.Несъмнено провеждането на съвременна, отговаряща на европейските стандарти политика в областта на индустриалната собственост и запознаването с нея на настоящите студенти и бъдещи нейни изпълнители е важен елемент от цялостната национална иновационна политика, чиято рамка са основните принципи за развитие на ЕС. Съвместната инициатива на Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и СВУБИТ е насочена именно към повишаване на осведомеността на академичните среди по този въпроси.
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка