CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Промени в процедурата по регистрация на марките чрез въвеждане на опозиционна система Print
            С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ЗМГО) - на 26.02.2010 г., се променя основно процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентното ведомство, чрез въвеждането на опозиционна система.
            Нормите, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник – 10 март 2011 г., за да се даде възможност на заинтересованите среди да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентните правни субекти.
            При новата система експертизата по същество на заявки за регистрация на марки се извършва служебно само на абсолютните основания, разписани в чл. 11 от закона и ако заявката отговаря на тези изисквания, тя се публикува в Официалния бюлетин на ведомството. В 3-месечен срок от публикацията,  притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу  регистрацията на марката.  Особено важно е да се знае, че проверка за наличие на предходни права върху заявените за регистрация марки няма да се извършва в Патентното ведомство, като задължението и отговорността за това се предоставя на самите притежатели на тези по-ранни права.
            Когато по дадена заявка в Патентното ведомство не е постъпила опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна с влязло в сила решение по постъпилата опозиция , се взема решение за регистрация на марката.
            Този модел на експертиза съответства на експертизата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски маркии дизайн), администриращо марката и дизайна на Общността – OHIM, както и на немалко страни в Европа, и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.
            Притежателите на вече придобити права следва да полагат необходимите грижи по опазване на придобитите права като следят публикуваните заявки, и при преценка, че евентуалната регистрация може да навреди на техните бизнес интереси, да подават опозиция.
            Следователно, конкретна препоръка към бизнеса е да се следят публикуваните заявки и при преценка, да възразяват по тези от тях, които биха могли да попречат на тяхната пазарна реализация или да им навредят по някакъвдруг начин. Положителното в случая е, че преценката се прави от самите притежатели на права, които най-добре знаят какви последствия би имало за развитието на техния бизнес появяването на пазара на марка идентична или сходна на тяхната.
            Процедурата по регистрация, въведена с последните изменения на ЗМГО отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара и от бизнес интересите на нейния притежател. Правата върху марка не са самоцел и нейната регистрация не следва да се използва като забранителна функция.
            За подпомагане на бизнес средите Патентното ведомство предоставя като услуга, срещу определена такса, извършването на проучвания за наличие на предходни права.
            Промени са направени и по отношение на сроковете, в които заявителят и експертизата следва да извършат определени действия в процедурата по експертиза с цел съкращаване на срока за предоставяне на закрила.
            Актуална информация за измененията в ЗМГО, както и за предстоящите мероприятия по информационната кампания на Ведомството за прилагане на новата правна уредба, може да бъде получена на www.bpo.bg
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account