CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Днес се навършват шестдесет и две години от основаването на Патентно ведомство Print

            На днешния ден се навършват 62 години, откакто с Указ № 907от 4 юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник е днешното Патентно ведомство. 

           Основите на закрилата на индустриалната собственост в България са поставени обаче още в края на 19-ти век. Това е извършено от VІ-тото обикновено Народно събрание, ІІІ-та редовна сесия, ХІV-то заседание от 18ноември 1892 г., когато е приет Законът за търговските и индустриални марки.

           Първият Закон за патенти за изобретения е от 8 юли 1921 г.

           С това е поставен всеобхватен и напълно модерен за времето си фундамент на българската система за закрила на индустриалната собственост .

           117 години след това начало, Патентно ведомство като институция – наследник на службите във Финансовото министерство, извършили първите вписвания в регистрите на търговски и индустриални марки, е изминало дълъг, и не винаги гладък път. Той е белязан с множество трансформации, периоди и решения, към някои от които от дистанцията на днешния ден понякога може да се погледне скептично. С гордост обаче може да се каже, правейки традиционна равносметка в деня на годишнината, че България е страна, съгласувала с принципите на Парижката конвенция още първия си Закон за търговските и индустриални марки и впоследствие всички останали нормативни актове, въпреки че членува в Конвенцията от 1921 г..

           Република България се присъединява към Мадридската спогодба за международна регистрация на марки по силата на Указ № 4312 от 03.12.1984 г. на Държавния съвет, като Спогодбата влиза в сила за нашата страна от 1 август 1984 г. Република България е ратифицирала Договора за патентно коопериране от 1984 г., а през 2001 г. ратифицира Протокола към Мадридската спогодба за международна регистрация на марки.

           На 31 януари 2002 г. нашата държава ратифицира Конвенцията за издаване на  Европейски патенти, а след присъединяването си към Европейския съюз през 2007г. се присъединява към системата на марката и дизайна на Общността.

           Днес България с основание се гордее с изградената с усилията на много поколения национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Модерна и добре развита, тя предоставя възможност за защита на различните обекти на индустриалната собственост – изобретения и полезни модели, марки, географски означения, промишлени дизайни, сортове растения, породи животни и топологии на интегралните схеми. Тази система е в хармония със закрилата, предоставяна в Европейския съюз, и като такава може да служи като мощен фактор за стимулиране на икономиката и инструмент за по-бързото излизане на страната ни от световната финансова и икономическа криза.

           Ефикасната закрила на правата върху индустриалнатасобственост е предпоставка и за създаване на иновации, улеснява трансфера на технологии, подпомага изграждането на пазарни отношения и свободната търговия на стоки и услуги. Този механизъм стимулира развитието и усъвършенстването на технологиите във всички отрасли, като е основна предпоставка за привличане на инвестиции от потенциални национални и чуждестранни инвеститори.

           Сред важните дейности, които Патентно ведомство изпълнява, за да отговори на предизвикателствата на членството в Европейския съюз и на тенденциите на развитие на системата за закрила на индустриалната собственост в глобален мащаб, е оказването на съдействие за повишаване на заявителската активност, насърчаването на творчеството, иновативността и предприемчивостта, които са ключови фактори за успеха на потребителите и са гарант за повишаване на технологичното, икономическото и интелектуалното развитие на страната.

           Независимо от процеса на глобализация, националното патентно ведомство продължава да е необходимо на потребителите и да играе все по-голяма роля за подкрепа на иновациите на местно ниво. Българското патентно ведомство споделя виждането за подкрепата на иновациите и подобряването на конкурентноспособността в Европа, част от която е и България, в съответствие с Лисабонското споразумение.

           И накрая, но не на последно място, трябва да се спомене най-ценният капитал, който стои в основата на Патентно ведомство и успешната система за закрила на индустриалната собственост в България – хората.  Празникът се отбелзява от настоящите служители на институцията, работилите и работещи в тази сфера радетели на системата за индустриална собственост, без чиито усилия и всеотдайност тя нямаше да е това, което се отчита днес.

 

           ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account