CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на ЗПрД Print
            Днес, 28 април 2010 г., Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн /ЗПрД/.
            Промените засягат основно процедурата по регистрация на промишлените дизайни, която се развива в Патентно ведомство – от експертиза по същество, извършвана служебно от Ведомството на базата на основанията, залегнали в чл. 11 от закона, се преминава към регистрационна система.
            Новата система за регистрация на промишлен дизайн се свежда до следното: експертиза на заявката - включва проверка дали заявката отговаря на изискванията за формална редовност и дали удовлетворява критериите, залегнали в чл. 3 и чл. 11, ал. 2, т. 1 от закона, а именно дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред и на морала. Ако заявката за промишлен дизайн отговаря на посочените по-горе условия, се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в официалния бюлетин на ведомството. Лицата, посочени в чл. 29, имат право да поискат заличаване на регистрацията на дизайна на основанията, предвидени в тази разпоредба, по време на действието на регистрацията и дори след нейното прекратяване.
            В Преходните и заключителните разпоредби се предвижда новият режим да влезе в сила 9 месеца след обнародването на закона в Държавен вестник, което се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на заинтересуваните среди, които са адресати на закона и които следва да нагодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на политиката на конкурентните правни субекти и който режим е възприет в много от страните - членки на Европейския съюз.
            Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на Държавния регистър на промишлените дизайни, който се води и поддържа в Патентното ведомство. Член 9 изрично предвижда, че този регистър е под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система, и се публикува на официалната интернет страница на Патентното ведомство.
            Новост в законопроекта е възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичането на предоставения срок. Тази възможност е заимствана от регламента за прилагане на Регламент № 6/2002. Тя има също така и възпитателно въздействие и води до намаляване на административната работа по исканията за възстановяване на срокове.
            Внимание заслужава предвидената в чл. 48а - 48в възможност за отлагане публикацията на вече регистриран дизайн с оглед заявителят да проучи пазара и своята конкуренция и да запази дизайна за определен период от време в тайна от тази конкуренция.
            С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн ще се отговори на очакванията на потребители на системата, като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, и ще се постигне пълно съответствие на режима на предоставяне на закрила на дизайните на територията на Република България с режима, предвиден в Регламент № 6/2002 за дизайна на Общността, и в значителна част от страните - членки на Европейския съюз.
            Предстои обнародването в Държавен вестник на приетия Закон за изменение и допълнение на ЗПрД.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account