CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Народното събрание прие проекта на ЗИД на ЗМГО Print
            На 26.02.2010 г. Народното събрание прие на второ четене проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения /ЗМГО/.
            Промените засягат основно процедурата по регистрация на марките, която се развива в Патентно ведомство, и се състоят в отпадането на експертизата по същество, извършвана служебно от Ведомството, на база на основанията, залегнали в чл.12 от закона (по-ранни права), и преминаването към опозиционна система.

            При новата система експертиза на заявката се извършва само по абсолютните основания, разписани в чл.11 от Закона, и ако заявката отговаря на тези изисквания тя се публикува в Официалния бюлетин на Ведомството. В 3-месечен от срок от публикацията притежателят на по-ранна марка, лицензополучателят на изключителна лицензия на по-ранната марка, както и други лица с по-ранни права, изчерпателно посочени в закона, могат да възразят срещу регистрацията, като за целта подадат писмена опозиция срещу регистрацията на марката.
            Законът предвижда, че, когато не е подадена опозиция или тя е отхвърлена изцяло или частично като неоснователна, се взема решение за регистрация на марката.
            Този модел на експертиза съответства на експертизата, която се извършва от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (търговски марки и дизайн) – OHIM, администриращо марката и дизайна на Общността, и по този начин осигурява на българския бизнес условия, идентични със съществуващите в рамките на Европейския съюз.
            В Преходните и заключителни разпоредби на закона е посочено, че нормите, регламентиращи процедурата по опозиция, ще влязат в сила след изтичането на 12 месеца от обнародването на закона в Държавен вестник. Това се предлага с цел провеждането на разяснителни кампании за подготовка на адресатите на закона, които следва да пригодят своята бизнес среда за работа при новия режим на регистрация, при който се изисква стриктно наблюдаване на марковата политика на конкурентните правни субекти. Същият режим е възприет в много от страните - членки на Европейския съюз.
            Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на Държавния регистър на марките и Държавния регистър на географските означения, които се водят и поддържат в Патентно ведомство. Законът предвижда, че споменатите регистри са под формата на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна система, и се публикуват на интернет сайта на Патентно ведомство.
            Предвидена е и възможност заявката за регистрация на марка или географско означение да се подава по електронен път, което ще улесни заявителя и ще му спести време и средства.
            Промени са направени и по отношение на сроковете, в които заявителят и експертизата следва да извършат определени действия в процедурата по експертиза с цел съкращаване на срока за предоставяне на закрила.
            Изменения са въведени и в процедурата по обявяване на марка за общоизвестна или ползваща се с известност, като искания в тази насока се подават във връзка с производства по опозиция или заличаване / отмяна на регистрацията на марка.
            С приемането на Закона за изменение и допълнение на ЗМГО ще се отговори на очакванията на потребителите на системата, като се създаде процедура по регистрация, която да отговаря на установените в страната ни пазарни отношения, при които оценката при регистрацията на марката зависи от многобройни фактори и по-специално от признаването на марката на пазара. При новия режим ще се ускори експертизата и ще се постигне пълно съответствие на системата на предоставяне на закрила на марките на територията на Република България с тази, предвидена в Регламент № 207/09 за марката на Общността, и в голяма част от страните - членки на Европейския съюз.
            Предстои обнародването в Държавен вестник на приетия Закон за изменение и допълнение на ЗМГО.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account