КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Марки - бланки Печат
 • Заявка за регистрация на марка
 • Указания за попълване на заявка
 • Декларация за приоритет
 • Заявка за международна регистрация на марка
                Бланка на Патентното ведомство
                Бланка на СОИС    (на английски език)
                Бланка на СОИС    (на френски език)
 • Искане за прехвърляне на заявка за регистрация на марка
 • Искане за промяна на името и/ или адреса на заявителя на заявка за марка
 • Искане за оттегляне на заявка /ограничаване на списъка на стоките и / или услугите
 • Искане за подновяване на регистрацията на марка
 • Искане за вписване на прехвърляне на правото върху марка
 • Искане за вписване на промяна в името и / или адреса на притежателя на марка
 • Жалба
 • Искане за заличаване/отменяне регистрацията на марка/действието на международна регистрация
 • Искане за вписване на лицензия за марка
 • Допълнителен лист за заявителите
 • Искане за проучване за марка/географско означение
 • Искане за проучване на марка/географско означение за идентичност или сходство
 • Искане за издаване на удостоверение за марка/географско означение
 • Пълномощно
 • Протокол за устно заявяване
 •  

  Е-УСЛУГИ

  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Тарифи
  Бланки на Патентното ведомство
  Съобщения
  Най-често задавани въпроси
  Представители по индустриална собственост
  Представители по интелектуална собственост
  Обяви за работа в Патентното ведомство
  За малките и средните предприятия
  Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка