КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Други публикации Печат

Публикации - договор с OHIM


Издания 2011 г.

Практически наръчник, включващ статии, изследвания и анализи на прилагането на законодателството в областта на марката и дизайна на Европейския съюз

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:
 • „Търговски марки – тактически препоръки за закрила на територията на Европейския Съюз”;
 • „Обхват на закрила на заглавията на класовете на международната класификация на стоки и услуги”;
 • „Практика при регистрация на марки на Европейския съюз, предназначени за фармацевтични продукти”;
 • „Практика на OHIM в областта на дизайна”.
Практически наръчник за подаване на опозиции срещу регистрацията на марки на Европейския съюз пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз (OHIM)

Практическият наръчник е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и включва четири статии, обхващащи следните теми:
 • “Процедура по опозиция пред Ведомството за регистрация на търговски марки и дизайни на Европейския съюз  (OHIM)”;
 • “Сходство на марки”;
 • “Подаване на заявка за регистрация на марка на Европейския съюз от името на агента или представителя, без съгласието на действителния притежател на марката - чл. 8 (3) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейски съюз”;
 • Права по чл. 8(4) от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз;
 • “Търговски марки, ползващи се с известност – член 8 (5) на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз”.
Брошура „TMview – инструмент за търсене на марки”

Брошурата „TMview – инструмент за търсена на марки” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на многоезичния интернет-портал за безплатно търсене на марки.
 

Брошура „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги”

Брошурата „Euroclass – единен инструмент за търсене на стоки и услуги” е издадена в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2011 г. и представлява кратко описание на проекта и системата „Euroclass”.

Издания 2010 г.

Теория и практиката в областта на марката и дизайна на Общността - Сборник статии
Сборникът включва пет статии, обхващащи следните теми:
    Формална експертиза на марки на Общността
    Онлайн услуги на OHIM
    Преобразуване на марка на Общността в национална марка
    Претендирането на старшинство за марка на Общността по отношение на по-ранна национална марка
    Географските означения и марката на Общността
    Хармонизиране на практиките в областта на марките в светлината на изпълнение на различни проекти
 
Практиката на Съда на Европейските общности по марки и дизайни на Общността - Сборник статии
Сборникът обединява четири статии, в които се разглеждат следните теми:
    Отличителната функция на марките в практиката на Съда на Европейските общности
    Особености на правната закрила на марките с реноме (ползващи се с извествост)
    Практика на Съда на Европейските общности във връзка с обхвата на изключителното право върху
    търговска  марка и неговото ограничаване и изчерпване
    Практиката на Съда на Европейските общности във връзка с дизайна на Общността

Издания 2009 г.

Марка и Дизайн на Общността - сборник статии, изследвания и анализи


Сборникът
е издаден в изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г. и включва пет статии, обхващащи следните теми:
 • Практически аспекти на формалната експертиза и на експертизата по абсолютни основания на марка на Общността;
 • Марка на Общността - процедура по опозиция;
 • Използване на марката на Общността и доказване на използването в процедура по опозиция;
 • Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и системата за закрила на марката на Общността;
 • Дизайн на Общността - основни теоретични и практически аспекти на закрилата.

Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки
Ръководството е издадено в изпълнение на Договора за техническо сътрусничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г.
Автори: Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"; Наталия Бамбалова, главен експерт, дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"

Наръчници по интелектуална собственост за МСП

Наръчничите са подготвени от Консорциум по проекта IPeuropAware, съфинансиран от Европейската комисия по рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" (Competitiveness and Innovations Framework programme - CIP)

Наръчник за мебелната индустрия
Наръчник за кожарската индустрия 
Наръчник за обувната индустрия
Наръчник за текстилната индустрия
 
Марки и географски означения
Книгата е издадена съгласно работна програма за 2008 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на
Република България за Европейския съюз. Съдържанието и включва общи понятия за марките, информация за регистрацията на марки по национале и международен ред, както и за марката на Общността и способите за защита на правата върху нея и географските означения.
Автори: Добринка Добрева, директор "Марки и географски означения"; Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"
 
Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина
Книгата е издадена съгласно работна програма за 2008 г. в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз и нейн предмет е промишленият дизайн като обект на индустриалната собственост в национален и международен аспект. Изследват се и някои правни и икономически аспекти на закрилата на промишления дизайн.
Автор: доц. д-р Мария Маркова, преподавател в катедра "Интелектуална собственост", УНСС
 
Ръководство за системата на марката на Общността и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки
Ръководството е издадено в изпълнение на Договора за техническо сътрусничество между Патентното ведомство на Република България и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2009 г.
Автори: Мариана Цвяткова, директор "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"; Лидия Николова, старши експерт, дирекция "Марки и географски означения"; Наталия Бамбалова, главен експерт, дирекция "Правно осигуряване, международно правоприлагане и спорове"

Издания от поредицата "Интелектуална собственост за бизнеса" на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС)

Издаването на брошурите на български език е резултат от подписано споразумение между Патентното ведомство на Република България и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) за адаптиране на широко разпространените издания на СОИС, предназначени за МСП.
 
Създаване на марка. Въведение в търговските марки за малките и средни предприятия (МСП)
Разглежданите в брошурата въпроси са практически и пречупени през призмата на МСП , като са адаптирани към българското законодателство в областта. Брошурата е илюстрирана с множество примери, включително и от практиката на Патентното ведомство на Република България.

Добрият външен вид. Въведение в индустриалния дизайн за МСП
Брошурата е посветена на промишления дизайн и в нея се разгреждат практически, пречупени през призмата на МСП въпроси. Тематиката е илюстрирана с множество примери от практиката на Патентното ведомство на Република България.

Навреме свършена работа. Интелигентно използване на интелектуалната собственост от текстилните компании

Теория и практиката в областта на марката и дизайна на Общността - Сборник статии
Сборникът включва пет статии, обхващащи следните теми:
    Формална експертиза на марки на Общността
    Онлайн услуги на OHIM
    Преобразуване на марка на Общността в национална марка
    Претендирането на старшинство за марка на Общността по отношение на по-ранна национална марка
    Географските означения и марката на Общността
    Хармонизиране на практиките в областта на марките в светлината на изпълнение на различни проекти
 
Практиката на Съда на Европейските общности по марки и дизайни на Общността - Сборник статии
Сборникът обединява четири статии, в които се разглеждат следните теми:
    Отличителната функция на марките в практиката на Съда на Европейските общности
    Особености на правната закрила на марките с реноме (ползващи се с извествост)
    Практика на Съда на Европейските общности във връзка с обхвата на изключителното право върху
    търговска  марка и неговото ограничаване и изчерпване
    Практиката на Съда на Европейските общности във връзка с дизайна на Общността

Електронни речници
 
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка