CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Пресконференция на ПВ за изпълнението на проект по ОПАК Print

            На 6 август 2009 г., в Пресклуба на БТА, се състоя пресконференция на Патентно ведомство на Република България с тема - проектът на ПВ по ОПАК „Реинженеринг и оптимизация на административния процес по заявяване, експертиза, регистрация и услуги във връзка с марките и географските означения и разработка на специализирана администрираща информационна система за тях.” В пресконференцията участваха председателят на Патентно ведомство Костадин Манев, главният секретар и ръководител на проекта Людмил Димитров и екипа за изпълнение на проекта.

            Проектът е един от одобрените 48 от общо 159 кандидатствали за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК проекти, като се съфинансира и от Европейския социален фонд.
            Проектът е на стойност 745 хил. лв., а срокът му за реализация е 18 месеца –до 1 декември 2010 г.
            На пресконференцията бяха представени основната и специфичните цели на проекта, както и основните дейности, които ще бъдат извършени по него.
            Статистическите данни от последните пет години свидетелстват за нарастването на заявителския интерес и исканията за информационни услуги за различните обекти на индустриална собственост, като голям дял от тях се отнасят до марките и географските означения. Това е една от причините ПВ да изработи и изпълнява проект, отнасящ се до този обект на индустриалната собственост.
            Действащата към момента информационната система за марките и географските означения във Ведомството е внедрена преди 15 години. Тя е морално остаряла и не съответства на новите информационни технологии, обясни Людмил Димитров. Процедурата по експертиза за регистрация на една марка е сравнително тромава и бавна и изисква много експертен капацитет и проверки. Затова е важно да има на разположение нова по-добра информационна система, която ще бъде изградена по проекта по ОПАК. Процесът по издаване на свидетелство за марка е обременен със забавяне от около година и половина от подаването на заявление до издаването на свидетелство. Ако се ускори експертизата в рамките на процеса обаче, този срок може да стане под една година. За ускоряването на процедурата ще допринесат и електронното подаване на документи и електронното плащане на таксите. Проектът ще има за цел и да се подобри качеството на административното обслужване на дейностите по заявяване, експертиза и регистрация на марките и географските означения. Подаване на заявки по електронен път е една от следващите цели на Патентното ведомство.
            На пресконференцията беше подчертана и връзката на проекта с предложените последни изменения и допълнения в ЗМГО, които бяха гласувани на първо четене от 40-то НС. Така с изменението в правните норми, от една страна, и с изпълнението на проекта за разработване и внедряване на нова автоматизирана информационна система за администриране на регистрацията на марките и географските означения, преминаване към електронни регистри и електронни досиета на марките и географските означения, както и към предоставяне на електронни информационни услуги в тази област, от друга, ще бъдат създадени условия за бързо и навременно обслужване на гражданите.
            Във връзка с големия журналистически интерес, проявен и към други дейности на Ведомството, бяха изнесени сравнителни данни относно нивото на заявителска активност при изобретенията и полезните модели, като във връзка това Костадин Манев подчерта двете най-важни инициативи, осъществени през последните години от Ведомството в подкрепа на разпространението на знания за индустриалната собственост, а именно – създаването на Българската мрежа за индустриална собственост, включваща миниинформационни центрове за индустриална собственост, създадени като структури към технически и други университети и патентно информационни центрове – PATLIB, реализирани с помощта на неправителствени бизнес организации, както и проведената през първото полугодие на т.г. поредица от седмици на Патентното ведомство и закрилата на индустриалната собстевеност в университети във Варна, Русе, Габрово и Бургас. Съобщени бяха и данни за извършените проверки по осъществяваната административнонаказателна отговорност от Ведомството във връзка с нарушения на права върху марки, като за 2008 г. са съставени 102 акта за административно нарушение по смисъла на чл.81, ал.1 от ЗМГО, докато за 2009 до юни те са над 150. 

ha1c4646ha1c4673
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account