CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Одобрен е за финансиране проект на ПВ по Оперативна програма „Административен капацитет” Print

            На 29 май, в хотел Радисън – София, министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев обяви одобрените за финансиране нови проекти по Оперативна програма „Административен капацитет”. От подадените 159 проекта са одобрени 48, като общата стойност на финансирането по тях надхвърля 34 млн. лева. Министър Василев връчи грамоти на представителите на ведомствата с одобрени проекти от централната и общинската администрация.
            Сред одобрените проекти е и този на Патентното ведомство, който е по приоритетна ос ІІІ “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.
            От името на Ведомството грамотата получи г-жа Маргарита Недялкова, заместник-председател.

 

            Проектът обхваща сферата на търговските марки и географските означения, като общата цел е да се подобри организацията на дейностите по заявяване, експертиза и регистрация на търговските марки и географските означения, с цел постигане на по-висока ефективност.

            Специфични цели на проекта са:

  • Анализ, реинженеринг и оптимизация на административния процес с цел да се отговори на новите реалности, възникнали в резултат на динамично променящото се законодателство.
  • Повишаване ефективността и ефикасността на административното обслужване чрез оптимизиране и ускоряване на процедурите по заявяване, експертиза, регистрация и предоставянето на услуги посредством усъвършенстване на вътрешната методика и организация и чрез използване на нови информационни технологии.
  • Спестяване на време и средства на заинтересованите граждани и представители на бизнеса в резултат на ускорени процедури и създаване на нови възможности за извършване на услугите по електронен път, което води до подобряване на конкурентоспособността на българската икономика.
  • Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса в резултат на повишено качество и бързина на извършваните регистрации и предоставяните услуги.
  • Доразвитие на принципа „Едно гише” в обслужването на гражданите и бизнеса и осигуряване на готовност на Ведомството за ефективно прилагане на изискванията на Закона за електронното управление.
  • Изграждане на система за получаване на обратна връзка от клиентите.

img_1951img_1952


img_1954


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account