КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ Печат

Актуален списък на представителите по индустриална собственост


Списък на представителите по индустриална собственост (Архив)

Списък на заличените представители по индустриална собственост (Архив)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ В РЕГИСТЪРА

За вписване в регистъра на представителите по индустриална собственост е необходимо да бъде подадена молба за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост и подписана клетвена декларация до председателя на Патентното ведомство и да бъдат приложени следните документи:от копие от документ за самоличност, копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, копие от удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на професионална квалификация, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4 и свидетелство за съдимост.

Наредба за представителите по индустриална собственост, приета с ПМС № 161 от 04.08.2017 г. и обн. ДВ. бр.64 от 8 август 2017 г., в сила от 08.09.2017

Ценоразпис на услугите, предоставяни на обществеността от Патентното ведомство на Република България

Проектозакон за представителите по ИС и Мотиви към него.

Вътрешни правила за обучение и изпит за представителите по индустриална собственост

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД СЛУЖБАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (EUIPO)

По смисъла на чл. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) действия пред Патентното ведомство могат да бъдат извършвани лично или от местен представител по индустриална собственост, а лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Р България – задължително чрез местен представител. Това означава, че у нас е възприета системата, според която правото да представляваш клиенти пред българското Патентно ведомство в областта на индустриалната собственост зависи от наличие на специален ценз, получаван след издържан изпит или по право.
В резултат на изследване, проведено през 2002 г., Европейската комисия приема, че вписаните към националните ведомства представители по индустриалната собственост (ПИС), на които е признат подобен ценз, не е необходимо да отговарят на допълнителни условия, да се явяват на изпит и др. подобни, за да бъдат включени в списъците на представителите - специалисти по марки и по дизайни, поддържани от Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (марки и дизайни) - EUIPO.
Разпоредбата, която регламентира професионалното представителството пред EUIPO, е чл. 89 от Регламент (ЕС) N 40/94 на Съвета на ЕС (CTMR). В нормата се прави разграничение на представители – адвокати (по смисъла на употребения термин “практикуващ право” – лице с правна практика) и представители – специалисти, получили право да представляват по търговски марки пред ведомството по индустриална собственост (ИС) на държава - членка.
Адвокат, който е установен в Европейската общност (има кантора на територията на някоя от държавите - членки) и който има право да действа като представител за търговки марки в държавата - членка, в която е придобил адвокатска правоспособност, може да извършва представителство пред EUIPO. В българския случай – вписан в Патентното ведомство представител по ИС. Необходимо е и двете предпоставки да са налице. Другата категория професионални представители са специалистите. Това са физически лица, получили право да действат като представители за търговки марки в държава - членка и чиито имена са вписани в специалните списъци на специалисти (по марки или само специалисти по дизайни), поддържани от EUIPO. Разликата между двете категории лица се свежда до възможността адвокатите да не се вписват в списъците на представителите - специалисти при EUIPO, тъй като те притежават абсолютно право да представляват своите клиенти. При участие в процедури пред EUIPO, когато представителството се извършва от адвокат, Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар няма да изисква доказателство за квалификация, освен ако конкретният случай не повдигне въпрос, изискващ специални познания. Не е пречка и адвокати да поискат да се впишат ако подобно кумулиране на представителство е допустимо от националното право (според ЗМГО е допустимо).
За да бъде вписано едно физическо в списъка на представителите – специалисти, то трябва да отговаря на следните изисквания на чл. 89, ал. 2 от Регламент 40/94: да бъде с националност от държава - членка; да осъществява дейността си или да е нает на работа в Общността и да е получило право да представлява физически или юридически лица по търговски марки пред ведомство по ИС на държава - членка. В държави, в които придобиването на подобно право не e обусловено от изискване за наличие на специален ценз на специалист, лицата, желаещи да бъдат включени в списъка, трябва да са действали (упражнявали професията) в областта на марките пред националното ведомство по ИС през последните 5 години.
В материята на дизайна представителството се осъществява по същия начин (съгласно чл. 78 от Регламент N 6/2002), но с тази особеност, че е предвидено вписаните в специалния списък на специалистите по търговски марки да могат да представляват и относно дизайни. Следователно е създаден отделен списък само за представители по дизайни, който е субсидиарен. Вписването в субсидиарния списък по чл. 78 (4) от CDR, поддържан от EUIPO, става единствено с молба и индивидуално свидетелство, тъй като този списък не се прилага за държави, където се изисква професионален ценз, обхващащ марките и дизайните, и където се преминава изпит за представители по марки и дизайни. Лицата от тези държави подават молба за включване в общия списък по чл. 89 (CTMR) и могат да извършват професионално представителство както за марки, така и за дизайни. (пълен текст).
       

С писмо № 99-00-92 от 11.08.2006 г. до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) e изпратeн блоков сертификат на вписаните в Регистъра на Патентното ведомство на Република България представители в областта на марките и промишлените дизайни. За вписване в Регистъра на EUIPO е необходимо представителите в областта на марките и дизайните лично да попълнят форма за заявка за вписване, като в точка четири от формата за заявка се посочи номерът от блоковия сертификат, който съответства на номера от списъка на представителите в сайта на Патентното ведомство.
Бележки относно формуляра за заявка за вписване в списъка на професионалните представители пред EUIPO

  

          
 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка