КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
OHIM регистрира 500 000 - та марка на Европейската общност Печат

            През месец ноември 2008 г., Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар – OHIM регистрира 500 000 марка на Европейската общност. Събитие, което е резултат не само от неимоверното нарастване на броя на подадените заявки за регистрация на марки на Общността (само за последната година те достигнаха близо 90 000), но е показателно и за значителното намаляване на срока за тяхното разглеждане и експертиза. В тази връзка, OHIM изведе следната статистика - покачването през последните четири години на количеството подадени заявки за регистрация на марки и дизайн на Общността е близо 50%, което се съпътства с 60% увеличение на продуктивността на Ведомството по отношение провеждането на свързаната с тях експертиза и регистрация. Така например, за визирания период срокът, необходим за разглеждане и експертиза на една заявка за регистрация на марка на Общността, бе сведен до 13 месеца, а при заявките за регистрация на дизайн на Европейската общност този срок достигна до 6 седмици за разглеждането на една заявка.

            Повишената заявителска активност по отношение на марките и дизайна на Европейската общност се дължи както на ефективната работа на OHIM, така и на националните ведомства на страните - членки на Европейския съюз. Такова е и Патентното ведомство на Република България, което със своята дейност по популяризиране на марката и дизайна на Общността сред българската общественост и по-конкретно сред представителите на бизнеса – големи компании и малки и средни предприятия, има не малък принос за превръщането на системата на европейската марка и дизайн в атрактивно и предпочитано средство за закрила на индустриалната собственост на българските фирми. Нещо повече, за българските бизнес среди от първостепенна важност е обстоятелството, че те са както притежатели на марки и дизайн на Общността, така и участници на общия европейски пазар. Това означава, че от гледна точка закрилата правата на индустриална собственост, на територията на Република България, като страна - членка на Европейския съюз, действат 500 000 марки на Общността – права, с които българските предприятия трябва да се съобразяват и да предвидят при изграждането на собствената си маркова стратегия.

            Новината за регистрация на 500 000-та марка на Европейската общност бе последвана от изказването на европейския комисар за вътрешния пазар г-н Чарли Макгрейви, в което той за пореден път подчерта, че този финансов успех безспорно се дължи на значителното намаление на таксите за заявяване, извършено с цел да подпомогне най-вече малките и средни предприятия.

            В този контекст, президентът на OHIM Убо Де Боер посочи, че Ведомството е в привилегированата позиция да предлага услуги на сравнително ниски цени, чието търсене през последните години нараства правопропорционално на повишеното качество – „цената, която малките и средни предприятия плащат, за да придобият правна закрила върху своите търговски марки, представлява значително перо в техните разходи. Ето защо, след направените от Европейската комисия предложения, OHIM излезе с решение през 2009 г. да намали дължимите за придобиване на регистрация на марка на Общността такси с 40%, което в парично изражение се равнява на 1000 евро крайна цена”.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка